جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/03

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
14 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:15.240
3
2 52.0 -
14 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:16.280
01:16.310
01:16.420
7
2 50.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:17.290
8
2 50.0 -
14 روز قبل 5-4-4
0-0-0 /3
01:18.260
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.090
2
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:04.140
3
2 50.0 -
14 روز قبل 9
0-0-0 /1
01:05.200
4
2 50.0 -
14 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
01:05.250
01:05.350
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:06.170
7
2 52.0 -
22 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:46.220
8
2 52.0 -
85 روز قبل 7
0-0-0 /1
01:07.180
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده جواد آچاک
01:07.240
10
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد
01:08.100
11
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی مهرداد خوجملی
01:08.400
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
259 روز قبل 4-2-4-1-2
0-2-2 /6
01:01.180
2
3 53.0 -
21 روز قبل 1-3-6-5-1
3-0-3 /11
ابوطالب و هانیه و سامیه جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:01.350
3
3 53.0 -
8 روز قبل 4-2-5-3-6
1-4-1 /13
01:02.270
4
3 57.0 -
28 روز قبل 1-5-?-4-2
1-4-2 /13
مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی
01:02.420
5
3 50.0 -
85 روز قبل 5-3-1-3-2
2-1-2 /11
مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی
01:03.100
6
3 54.0 -
8 روز قبل 3-6-6-2-4
2-2-2 /13
01:03.280
7
3 54.0 -
35 روز قبل 9-6-2-5-2
0-3-2 /16
آی جان بدراقی حمید روشنی جواد آچاک
01:03.390
8
3 53.0 -
182 روز قبل 1-2-2-8-3
1-2-2 /7
01:03.490
9
3 50.0 -
140 روز قبل 2-1-6-2-10
0-2-1 /5
محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:07.240
3 53.0 -
8 روز قبل 5-3-5-9-4
1-0-3 /9
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (ار 8 تا 14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
232 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:02.380
2
2 51.0 -
70 روز قبل 1-7-3-9
1-0-1 /4
دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان
01:02.390
01:03.120
4
2 53.0 -
21 روز قبل 5-8-6-2-4
1-2-0 /9
01:03.420
5
2 52.0 -
112 روز قبل 6-?-1
0-0-1 /3
مرحوم نورالله ایشان سیدی عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی
01:03.480
6
2 50.0 -
28 روز قبل 6-4-6-5-1
0-0-1 /7
01:03.690
7
2 52.0 -
35 روز قبل 7-1
0-0-1 /2
01:04.150
8
2 55.0 -
21 روز قبل 1-3-5-2
1-1-1 /4
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا
01:04.180
9
2 50.0 -
28 روز قبل 2-2-5-4
0-2-0 /4
ناز دوردی کلته یوسف کلته ستار مهرانی
01:05.010
10
2 50.0 -
21 روز قبل 9-1-6-5
0-0-1 /4
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری دانیال سوقی
01:05.660
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 20 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
21 روز قبل 4-7-3-3-6
2-0-2 /12
01:02.220
2
3 53.0 -
42 روز قبل 1-6-1-6-7
1-0-2 /8
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر
01:03.480
3
3 53.0 -
28 روز قبل 2-2-3-6-1
1-2-1 /6
شمس الدین خاک پور کاکا بنداد بنیامین جرجانی
01:03.630
4
3 52.0 -
14 روز قبل 6-7-4-4-1
2-0-1 /13
01:03.690
5
3 52.0 -
14 روز قبل 3-2-4-5-1
4-1-1 /11
01:03.720
6
3 50.0 -
42 روز قبل 5-5-2-8-3
2-3-0 /15
عبدالوهاب پقه یعقوب کارساز جواد آچاک
01:04.060
7
3 52.0 -
14 روز قبل 7-1-3-?-8
2-0-2 /11
مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا
01:04.120
8
3 50.0 -
21 روز قبل 6-8-4-2-3
2-1-1 /11
01:04.210
9
3 52.0 -
98 روز قبل 5-7-2-1-10
1-1-1 /11
دکتر میکاییل جعفربای رحیم بردی مهرانی متین مهرانی
01:04.340
10
4 53.0 -
63 روز قبل 7-7-6-4-6
1-0-2 /15
ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری ابوطالب چاریزاده
01:04.480
11
4 52.0 -
265 روز قبل 6-6-7-8-2
0-2-1 /13
01:05.660
3 52.0 -
85 روز قبل 4-6-1-2-6
2-1-1 /12
حاج گلدی آخوند تراج رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
119 روز قبل 6-1-3-4-8
1-0-1 /5
01:01.480
2
3 50.0 -
22 روز قبل 2-4-3-2-5
2-3-0 /7
01:02.160
3
3 50.0 -
218 روز قبل 4-6-1-1-4
0-0-2 /5
سایا و صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک
01:02.240
4
4 52.0 -
265 روز قبل 7-5-4-1-4
0-2-1 /10
01:02.270
5
3 55.0 -
22 روز قبل 1-2-3-5-3
3-2-1 /10
محمد مهدی طلایی کمال قربانی محمد خوجملی
01:02.280
6
4 52.0 -
49 روز قبل 2-6-3-5-2
2-4-0 /12
ایل شن داوودی پور بهنام حاجی زاده ستار مهرانی
01:02.320
7
3 54.0 -
112 روز قبل 2-3-2-5-2
2-4-0 /11
01:03.140
8
3 52.0 -
63 روز قبل 5-7-4-1-1
2-0-2 /11
01:03.220