جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/16

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (0 تا 4 امتیاز ) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
12 روز پیش 2
0-1-0/1
01:13.430
01:14.210
3
2 50.0 -
-
0-0-0/0
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمان
01:14.520
4
2 51.0 -
7 روز پیش 6-3-6
1-0-0/3
محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی پیمان قلرعطا
01:15.640
5
2 52.0 -
90 روز پیش 8
0-0-0/1
01:17.120
01:18.240
7
2 53.0 -
7 روز پیش 7-3-6
1-0-0/3
01:18.360
8
2 50.0 -
-
0-0-0/0
01:24.560
2 50.0 -
-
0-0-0/0
حاج نادر شاهی محمد نظری
2 50.0 -
12 روز پیش 6
0-0-0/1
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده ) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
12 روز پیش 5
0-0-0/1
01:03.810
01:05.420
3
2 50.0 -
104 روز پیش 9-5
0-0-0/2
01:05.510
4
2 52.0 -
12 روز پیش 6
0-0-0/1
01:05.540
5
2 52.0 -
-
0-0-0/0
01:06.110
6
3 52.0 -
20 روز پیش 7-7-9
0-0-0/3
عطا حاجی جرجانی رضا تیرغم محمد خوجملی
01:06.250
7
2 50.0 -
76 روز پیش 10
0-0-0/1
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی
01:06.470
8
2 50.0 -
-
0-0-0/0
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:06.840
9
2 50.0 -
41 روز پیش 9-6
0-0-0/2
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر
01:06.950
01:07.650
2 52.0 -
-
0-0-0/0
احسان جرجانی احسان جرجانی
2 52.0 -
-
0-0-0/0
حاج سعید رضوانی و جواد آچاک رمضان آچاک
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز ) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز پیش 8-1-5-4-4
0-1-1/7
01:02.700
2
2 52.0 -
7 روز پیش 2-4-1
0-1-1/3
01:02.730
3
2 54.0 -
13 روز پیش 1-2
0-1-1/2
01:02.990
4
2 53.0 -
12 روز پیش 4-5-8-6-2
1-2-0/10
01:03.060
5
2 51.0 -
7 روز پیش 5-3-1
1-0-1/3
01:03.140
6
2 55.0 -
12 روز پیش 8-1-3-5-2
1-1-1/5
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی ستار مهرانی
01:03.570
7
2 54.0 -
26 روز پیش 1-4-2-6-6
0-1-1/7
تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی محمد خوجملی
01:03.780
8
2 52.0 -
20 روز پیش 1-5-8
0-0-1/3
01:04.130
9
2 50.0 -
83 روز پیش 3-3-2-5
2-1-0/4
رسول و مهندس محمد شیخ پور عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده
01:04.270
2 52.0 -
7 روز پیش 6-5-6-?-1
0-0-1/5
حاجی گلدی سخاوت ضیاء سخاوت
2 51.0 -
41 روز پیش 7-1-3
1-0-1/3
مرحوم علی یلبنده مجید ایری
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 48 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز پیش 1-1-1-1-1
0-0-5/5
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد
01:00.520
2
4 55.0 -
13 روز پیش 5-1-1-2-1
1-2-4/13
01:01.810
3
4 55.0 -
33 روز پیش 5-2-1-1-2
1-2-4/12
01:01.980
4
4 56.0 -
13 روز پیش 3-4-7-2-2
2-3-4/12
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
01:02.320
5
3 55.0 -
26 روز پیش 1-4-1-4-1
3-4-3/20
رضا اونق و کاکاجان سالاری رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:02.370
6
4 51.0 -
26 روز پیش 8-1-6-6-3
3-0-4/22
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:03.360
7
3 52.0 -
26 روز پیش 7-2-7-5-6
2-2-3/19
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده
01:03.960
3 54.0 -
125 روز پیش 4-1-2-1-3
6-1-3/13
غفور پیری شهرام خوجملی
4 55.0 -
13 روز پیش 4-5-6-7-5
3-3-3/21
الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز ) (3 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز پیش 1-3-3
2-0-1/3
01:02.590
2
3 53.0 -
20 روز پیش 2-4-6-5-6
1-2-0/8
01:02.850
3
3 53.0 -
13 روز پیش 2-7-4-2-3
1-3-0/8
مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.070
4
4 50.0 -
26 روز پیش 9-5-4-5-10
0-2-0/15
01:03.670
3 50.0 -
13 روز پیش 7-6-6-2-9
0-2-0/7
3 50.0 -
41 روز پیش 8-8-8-1-4
0-0-1/8
3 50.0 -
13 روز پیش 10-5-6-3-2
2-1-0/13
3 53.0 -
13 روز پیش 5-3-6-4-2
1-2-0/7
حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک جواد آچاک
3 54.0 -
13 روز پیش 4-9-3-3-7
2-0-1/11
4 54.0 -
26 روز پیش 10-3-5-4-9
2-2-0/19
حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی
3 52.0 -
55 روز پیش 6-6-3-6-1
2-0-1/8
خلیل باستان و ادریس پقه احمد ایری
3 53.0 -
13 روز پیش 3-3-3-4-4
3-0-1/9
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی محمد خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 12 امتیاز ) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
13 روز پیش 1-1-6
0-0-2/3
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور
01:13.290
2
3 53.0 -
7 روز پیش 3-4-6-7-4
3-0-1/15
01:14.280
3
3 52.0 -
12 روز پیش 5-3-2-4-5
4-1-1/12
01:14.830
4
3 54.0 -
26 روز پیش 2-5-3-4-8
2-2-1/13
01:14.840
5
4 55.0 -
7 روز پیش 2-10-7-7-6
1-1-2/17
ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد
01:15.240
6
3 52.0 -
26 روز پیش 5-3-1-3-6
4-1-1/12
01:15.340
7
3 52.0 -
26 روز پیش 4-1-4-2-2
2-2-1/12
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده جواد آچاک
01:15.660
8
3 51.0 -
33 روز پیش 1-6-5-3-4
1-0-2/10
01:15.700
9
3 52.0 -
7 روز پیش 4-2-5-4-1
0-3-1/11
حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز یوسف ایری پیمان قلرعطا
01:15.710
10
3 50.0 -
83 روز پیش 2-8-6-6-1
0-2-1/8
امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری نورمحمد بهادر
01:16.980
11
3 52.0 -
61 روز پیش 4-1-1-6-5
0-1-2/10
01:17.480
12
3 52.0 -
7 روز پیش 7-5-10-5-7
0-0-2/8
01:18.310