جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/16

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (0 تا 4 امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
12 روز قبل 2
0-1-0 /1
01:13.430
01:14.210
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمان
01:14.520
4
2 51.0 -
7 روز قبل 6-3-6
1-0-0 /3
محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی پیمان قلرعطا
01:15.640
5
2 52.0 -
90 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:17.120
01:18.240
7
2 53.0 -
7 روز قبل 7-3-6
1-0-0 /3
01:18.360
8
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:24.560
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
حاج نادر شاهی محمد نظری
2 50.0 -
12 روز قبل 6
0-0-0 /1
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
12 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:03.810
01:05.420
3
2 50.0 -
104 روز قبل 9-5
0-0-0 /2
01:05.510
4
2 52.0 -
12 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:05.540
5
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:06.110
6
3 52.0 -
20 روز قبل 7-7-9
0-0-0 /3
عطا حاجی جرجانی رضا تیرغم محمد خوجملی
01:06.250
7
2 50.0 -
76 روز قبل 10
0-0-0 /1
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی
01:06.470
8
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:06.840
9
2 50.0 -
41 روز قبل 9-6
0-0-0 /2
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر
01:06.950
01:07.650
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
احسان جرجانی احسان جرجانی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حاج سعید رضوانی و جواد آچاک رمضان آچاک
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز قبل 8-1-5-4-4
0-1-1 /7
01:02.700
2
2 52.0 -
7 روز قبل 2-4-1
0-1-1 /3
01:02.730
3
2 54.0 -
13 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
01:02.990
4
2 53.0 -
12 روز قبل 4-5-8-6-2
1-2-0 /10
01:03.060
5
2 51.0 -
7 روز قبل 5-3-1
1-0-1 /3
01:03.140
6
2 55.0 -
12 روز قبل 8-1-3-5-2
1-1-1 /5
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی ستار مهرانی
01:03.570
7
2 54.0 -
26 روز قبل 1-4-2-6-6
0-1-1 /7
تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی محمد خوجملی
01:03.780
8
2 52.0 -
20 روز قبل 1-5-8
0-0-1 /3
01:04.130
9
2 50.0 -
83 روز قبل 3-3-2-5
2-1-0 /4
رسول و مهندس محمد شیخ پور عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده
01:04.270
2 52.0 -
7 روز قبل 6-5-6-?-1
0-0-1 /5
حاجی گلدی سخاوت ضیاء سخاوت
2 51.0 -
41 روز قبل 7-1-3
1-0-1 /3
مرحوم علی یلبنده مجید ایری
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 48 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز قبل 1-1-1-1-1
0-0-5 /5
سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد
01:00.520
2
4 55.0 -
13 روز قبل 5-1-1-2-1
1-2-4 /13
01:01.810
3
4 55.0 -
33 روز قبل 5-2-1-1-2
1-2-4 /12
01:01.980
4
4 56.0 -
13 روز قبل 3-4-7-2-2
2-3-4 /12
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
01:02.320
5
3 55.0 -
26 روز قبل 1-4-1-4-1
3-4-3 /20
رضا اونق و کاکاجان سالاری رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:02.370
6
4 51.0 -
26 روز قبل 8-1-6-6-3
3-0-4 /22
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:03.360
7
3 52.0 -
26 روز قبل 7-2-7-5-6
2-2-3 /19
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده
01:03.960
3 54.0 -
125 روز قبل 4-1-2-1-3
6-1-3 /13
غفور پیری شهرام خوجملی
4 55.0 -
13 روز قبل 4-5-6-7-5
3-3-3 /21
الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز قبل 1-3-3
2-0-1 /3
01:02.590
2
3 53.0 -
20 روز قبل 2-4-6-5-6
1-2-0 /8
01:02.850
3
3 53.0 -
13 روز قبل 2-7-4-2-3
1-3-0 /8
مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.070
4
4 50.0 -
26 روز قبل 9-5-4-5-10
0-2-0 /15
01:03.670
3 50.0 -
13 روز قبل 7-6-6-2-9
0-2-0 /7
3 50.0 -
41 روز قبل 8-8-8-1-4
0-0-1 /8
3 50.0 -
13 روز قبل 10-5-6-3-2
2-1-0 /13
3 53.0 -
13 روز قبل 5-3-6-4-2
1-2-0 /7
حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک جواد آچاک
3 54.0 -
13 روز قبل 4-9-3-3-7
2-0-1 /11
4 54.0 -
26 روز قبل 10-3-5-4-9
2-2-0 /19
حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی
3 52.0 -
55 روز قبل 6-6-3-6-1
2-0-1 /8
خلیل باستان و ادریس پقه احمد ایری
3 53.0 -
13 روز قبل 3-3-3-4-4
3-0-1 /9
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی محمد خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 12 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/09/16
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
13 روز قبل 1-1-6
0-0-2 /3
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور
01:13.290
2
3 53.0 -
7 روز قبل 3-4-6-7-4
3-0-1 /15
01:14.280
3
3 52.0 -
12 روز قبل 5-3-2-4-5
4-1-1 /12
01:14.830
4
3 54.0 -
26 روز قبل 2-5-3-4-8
2-2-1 /13
01:14.840
5
4 55.0 -
7 روز قبل 2-10-7-7-6
1-1-2 /17
ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد
01:15.240
6
3 52.0 -
26 روز قبل 5-3-1-3-6
4-1-1 /12
01:15.340
7
3 52.0 -
26 روز قبل 4-1-4-2-2
2-2-1 /12
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده جواد آچاک
01:15.660
8
3 51.0 -
33 روز قبل 1-6-5-3-4
1-0-2 /10
01:15.700
9
3 52.0 -
7 روز قبل 4-2-5-4-1
0-3-1 /11
حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز یوسف ایری پیمان قلرعطا
01:15.710
10
3 50.0 -
83 روز قبل 2-8-6-6-1
0-2-1 /8
امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری نورمحمد بهادر
01:16.980
11
3 52.0 -
61 روز قبل 4-1-1-6-5
0-1-2 /10
01:17.480
12
3 52.0 -
7 روز قبل 7-5-10-5-7
0-0-2 /8
01:18.310