جدول مسابقات هفته 8 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/17

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
8 روز قبل 1-3-3-1
2-0-2 /4
01:02.480
2
2 55.0 -
27 روز قبل 3-1-2-4-5
1-3-1 /7
01:02.580
3
2 54.0 -
27 روز قبل 5-1-2-1-5
0-1-2 /6
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:03.260
4
2 51.0 -
112 روز قبل 1-1-3
1-0-2 /3
01:03.440
5
2 52.0 -
34 روز قبل 2-4-4-2-1
0-2-1 /6
مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده
01:03.450
6
2 53.0 -
140 روز قبل 1-1-3
1-0-2 /3
01:04.820
2 54.0 -
34 روز قبل 1-5-2-5-1
0-1-2 /8
یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
14 روز قبل 5-2-5-5-3
1-1-0 /6
اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند کمال دالی جه عطا
01:03.050
2
2 51.0 -
8 روز قبل 3-3
2-0-0 /2
شادروان عبدالغفور گل عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی
01:03.780
3
2 51.0 -
118 روز قبل 3-3
2-0-0 /2
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:04.070
4
2 52.0 -
8 روز قبل 2-7-?-3
1-1-0 /4
01:04.310
5
2 50.0 -
8 روز قبل 5-3-9-4
1-0-0 /4
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی محمد خوجملی
01:04.470
6
2 53.0 -
14 روز قبل 7-5-9-2-4
0-1-0 /8
رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم مهدی صداقت
01:05.200
7
2 50.0 -
8 روز قبل 9-3-8
1-0-0 /3
01:05.210
8
2 50.0 -
8 روز قبل 7-8-6-5-3
1-0-0 /6
مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی
01:06.080
9
2 51.0 -
42 روز قبل 7-2-8-9
0-1-0 /4
01:06.120
2 53.0 -
21 روز قبل 2-6-9-8
0-1-0 /4
مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی
2 53.0 -
7 روز قبل 2
0-1-0 /1
آرمان اعظمی حمید کلته جواد آچاک
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
13 روز قبل 1-4-2-4-1
0-2-3 /7
01:13.690
2
3 56.0 -
7 روز قبل 4-3-2-1-4
2-5-1 /14
01:14.100
3
3 57.0 -
27 روز قبل 2-2-2-1-6
1-4-2 /10
01:14.240
4
3 54.0 -
13 روز قبل 6-3-6-6-2
2-2-2 /14
01:14.280
5
3 52.0 -
63 روز قبل 5-2-2-4-3
2-3-1 /10
عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی ستار مهرانی
01:16.080
6
3 50.0 -
34 روز قبل 8-4-7-6-5
2-3-1 /15
دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری پیمان قلرعطا
01:17.310
7
4 55.0 -
27 روز قبل 5-5-2-2-2
1-5-1 /15
01:18.070
3 53.0 -
34 روز قبل 4-3-1-3-1
3-1-2 /10
3 53.0 -
21 روز قبل 5-3-5-9-4
1-0-3 /9
3 53.0 -
13 روز قبل 8-1-2-2-8
1-2-2 /8
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
62 روز قبل 1-1-3-3-1
5-2-5 /14
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:12.870
2
4 52.0 -
7 روز قبل 7-2-1-3-2
2-4-4 /13
01:12.980
3
5 61.0 -
7 روز قبل 1-6-1-1-1
3-6-17 /30
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی
01:13.450
4
3 53.0 -
7 روز قبل 2-1-1-3-1
5-3-5 /22
متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل آق اویلی بشگرد
01:13.510
5
5 55.0 -
21 روز قبل 2-6-3-6-6
6-4-7 /23
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی نورمحمد بهادر
01:13.730
6
6 52.0 -
7 روز قبل 4-5-3-2-3
4-3-5 /18
01:13.840
7
5 53.0 -
7 روز قبل 6-3-2-5-1
4-8-4 /30
حاج رشید سالاری توماج رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا
01:14.490
8
5 53.0 -
21 روز قبل 6-4-2-3-1
3-4-7 /29
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی محمد خوجملی
01:14.660
9
4 54.0 -
21 روز قبل 3-5-4-1-4
2-1-7 /22
01:15.650
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
63 روز قبل 1-2-4-6-4
0-1-2 /6
01:12.110
2
3 52.0 -
62 روز قبل 4-4-4-8-2
0-2-1 /9
01:13.790
3
3 52.0 -
8 روز قبل 1-8-1-2
0-1-2 /4
01:14.070
4
3 55.0 -
13 روز قبل 5-1-2-3-5
3-2-1 /11
01:14.460
5
3 52.0 -
13 روز قبل 2-2-4-3-2
2-4-0 /8
01:15.410
6
3 51.0 -
13 روز قبل 3-4-6-1-1
1-0-2 /6
سایا و صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک
01:15.480
4 51.0 -
8 روز قبل 2-4-4-3-2
1-2-1 /6
آرال تاتار محمد شریف تاتاری
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 جمعه 1396/09/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
21 روز قبل 3-2-6-8-8
1-1-0 /6
01:16.930
2
3 55.0 -
27 روز قبل 8-2-3-9-6
1-1-0 /11
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت
01:17.250
3
3 50.0 -
287 روز قبل 5-5-5
0-0-0 /3
01:17.860
4
3 55.0 -
14 روز قبل 2-6-3-4
1-1-0 /4
01:18.020
5
3 53.0 -
14 روز قبل 3-6
1-0-0 /2
سلمان پورقاز و مرصاد زاودی بهروز کمی آق اویلی بشگرد
01:18.260
6
4 54.0 -
35 روز قبل 7-?-2-5-9
0-1-0 /7
شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز ستار مهرانی
01:19.330
7
3 50.0 -
14 روز قبل 6-8-6-4-4
0-0-0 /7
ایلکای و محمد امین مختوم جمشید مختومی نادر صالح پور
01:19.790
8
3 53.0 -
105 روز قبل 3-5-2-5-5
1-1-0 /6
اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:19.810
9
4 54.0 -
14 روز قبل 8-10-4-8-7
0-1-0 /12
01:20.260
10
3 53.0 -
77 روز قبل 3-4-7-5-11
1-0-0 /5
عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی محمد خوجملی
01:20.920
11
5 51.0 -
35 روز قبل 8-5-8-11-5
1-0-0 /16
ابراهیم نظری محمد نظری علی رجال
01:25.290
12
3 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:29.790