جدول مسابقات هفته 9 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/23

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:12.690
2
2 50.0 -
19 روز قبل 7-5
0-0-0 /2
01:14.520
3
2 50.0 -
33 روز قبل ?
0-0-0 /1
01:15.080
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
متین حاجی قوجق یوسف خوجملی جواد آچاک
01:15.160
01:15.790
01:17.070
2 52.0 -
33 روز قبل 7-9
0-0-0 /2
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
27 روز قبل 4-6-8
0-0-0 /3
01:05.840
2
3 52.0 -
6 روز قبل 6-7-7-9
0-0-0 /4
ادیبه و تالیا جرجانی رضا تیرغم رامین قهرمان
01:05.920
01:06.220
4
2 52.0 -
96 روز قبل 6
0-0-0 /1
حسین و محمد آبایی غفور سیدی محمد خوجملی
01:06.230
5
2 50.0 -
104 روز قبل 9
0-0-0 /1
ماهور جعفر آقائی حمید روشنی عید محمد غراوی
01:06.690
6
2 52.0 -
6 روز قبل 4-6
0-0-0 /2
01:06.940
2 52.0 -
146 روز قبل 7-4
0-0-0 /2
2 52.0 -
12 روز قبل 7-5-6
0-0-0 /3
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی
2 52.0 -
19 روز قبل 9
0-0-0 /1
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از0 تا 4 امتیاز) (از ۳ تا ۴ سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
111 روز قبل 5-4-4-2-4
0-1-0 /5
01:02.730
2
3 52.0 -
174 روز قبل 3-3-8-7
2-0-0 /4
حاج نادر موحد احمد ایری محمد خوجملی
01:03.020
3
3 50.0 -
89 روز قبل ?
0-0-0 /1
گلستانی و مجید صالحپور حمید صالح پور نادر صالح پور
01:03.390
4
3 52.0 -
111 روز قبل 7
0-0-0 /1
01:04.110
5
3 50.0 -
139 روز قبل 4-6-8-9-9
0-0-0 /5
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ رامین قهرمان
01:04.270
6
3 50.0 -
139 روز قبل 5-10-4-6
0-0-0 /4
01:05.350
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
6 روز قبل 4-4-5-8-6
1-2-0 /11
مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا
01:14.160
2
2 53.0 -
13 روز قبل 4-3-1-8
1-0-1 /4
محمد میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور
01:14.280
3
2 52.0 -
19 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:14.290
4
2 53.0 -
19 روز قبل 2-1-7-3-9
1-1-1 /5
دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار نورمحمد بهادر
01:14.520
5
2 51.0 -
6 روز قبل 5-5-3-1
1-0-1 /4
01:14.590
6
2 52.0 -
89 روز قبل 4-1
0-0-1 /2
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
01:14.780
7
2 54.0 -
13 روز قبل 3-2-3-2-8
2-2-0 /5
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:14.810
8
2 52.0 -
40 روز قبل 7-6-2-7-2
0-2-0 /6
01:15.020
9
2 52.0 -
40 روز قبل 6-6-2-6-1
0-1-1 /7
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری پیمان قلرعطا
01:16.300
10
2 50.0 -
12 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:19.150
2 54.0 -
6 روز قبل 7-1-4-2-6
0-1-1 /8
مسعود افراس آب سلیم خوجملی
2 53.0 -
5 روز قبل 1-5-2-5-5
1-1-1 /7
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
20 روز قبل 3-3-3-4-4
3-0-1 /9
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی ستار مهرانی
01:14.820
2
3 53.0 -
12 روز قبل 6-7-3-4-3
3-0-1 /9
امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور نادر صالح پور
01:15.010
3
4 53.0 -
12 روز قبل 3-1-7-6-2
1-1-1 /7
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا
01:15.140
4
3 54.0 -
20 روز قبل 4-9-3-3-7
2-0-1 /11
01:15.420
5
3 50.0 -
20 روز قبل 7-6-6-2-9
0-2-0 /7
01:15.870
6
3 53.0 -
5 روز قبل 2-8-2-3-9
1-2-0 /12
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت
01:15.910
7
3 50.0 -
12 روز قبل 5-11-?-1-5
0-0-1 /5
عبدالوهاب مهرانی احمد ایری محمد خوجملی
01:17.030
8
3 50.0 -
20 روز قبل 10-5-6-3-2
2-1-0 /13
01:17.420
9
3 52.0 -
139 روز قبل 6-6-2-5-9
0-2-0 /15
01:17.440
10
3 55.0 -
47 روز قبل 7-2-10-5-1
1-1-1 /9
محمد جمیل و امیر علی شریفی تاج محمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده
01:17.860
3 53.0 -
20 روز قبل 5-3-6-4-2
1-2-0 /7
حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک جواد آچاک
3 55.0 -
12 روز قبل 8-9-5-7-2
1-1-1 /13
مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/09/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
12 روز قبل 1-5-5-4-5
1-1-2 /9
01:15.180
2
3 54.0 -
19 روز قبل 3-2-2-3-6
2-2-1 /7
01:15.390
3
3 50.0 -
6 روز قبل 3-2-7-4-2
2-3-0 /9
مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:15.590
4
3 51.0 -
6 روز قبل 8-1-6-5-3
1-0-2 /11
01:15.960
5
3 51.0 -
13 روز قبل 6-2-2-9-1
1-2-1 /6
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی جواد آچاک
01:16.190
6
4 55.0 -
301 روز قبل 2-3-6-?-5
1-1-2 /10
01:20.510
3 52.0 -
6 روز قبل 12-7-5-10-5
0-0-2 /9
3 54.0 -
6 روز قبل 4-2-5-3-4
2-2-1 /14
مرحوم حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی