جدول مسابقات هفته 11 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
21 روز پیش 4-2-6
0-1-0/3
سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا
01:26.950
2
2 51.0 -
21 روز پیش 5-3
1-0-0/2
مصطفی محمد یاران میلاد پایدار نورمحمد بهادر
01:27.040
3
2 53.0 -
21 روز پیش 3-2
1-1-0/2
01:27.260
4
2 51.0 -
14 روز پیش 3
1-0-0/1
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمان
01:27.540
5
2 54.0 -
14 روز پیش 2
0-1-0/1
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:27.580
6
2 51.0 -
14 روز پیش 4-6-3-6
1-0-0/4
مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی مهرداد خوجملی
01:27.700
7
2 52.0 -
7 روز پیش 2-7-5
0-1-0/3
01:28.460
2 50.0 -
26 روز پیش 4-4
0-0-0/2
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
125 روز پیش 4
0-0-0/1
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور متین جرجانی
01:01.150
2
2 52.0 -
20 روز پیش 4
0-0-0/1
01:02.270
3
2 52.0 -
20 روز پیش 6-4
0-0-0/2
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:02.360
4
2 52.0 -
20 روز پیش 8
0-0-0/1
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی ستار مهرانی
01:03.140
5
2 50.0 -
20 روز پیش 5
0-0-0/1
ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر
01:03.750
6
2 50.0 -
96 روز پیش ?
0-0-0/1
01:04.700
7
2 52.0 -
34 روز پیش 8
0-0-0/1
01:05.050
8
2 52.0 -
-
0-0-0/0
فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی رامین قهرمان
01:06.200
9
2 52.0 -
34 روز پیش 9
0-0-0/1
01:07.740
2 50.0 -
28 روز پیش 5-5
0-0-0/2
2 52.0 -
-
0-0-0/0
کاوه اختراعی مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
13 روز پیش 1-1-1-3-3
5-2-6/15
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:11.710
2
5 61.0 -
13 روز پیش 3-1-6-1-1
4-6-17/31
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی
01:11.860
3
3 54.0 -
20 روز پیش 3-4-2-3-3
4-6-5/16
01:12.340
4
4 53.0 -
13 روز پیش 2-7-2-1-3
2-5-4/14
01:12.580
5
3 52.0 -
13 روز پیش 4-2-1-1-3
5-3-5/23
01:13.220
6
5 54.0 -
13 روز پیش 5-2-6-3-6
6-4-7/24
01:13.390
7
3 50.0 -
6 روز پیش 2-5-1-4-1
3-5-3/22
فرزاد کاظمی(کاکاجان) رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:13.950
8
5 53.0 -
139 روز پیش 5-6-5-1-5
2-4-5/30
محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ رامین قهرمان
01:14.580
9
4 52.0 -
20 روز پیش 8-5-7-2-1
1-4-4/21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور
01:17.750
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:13.840
2
2 52.0 -
21 روز پیش 4-4-6-3
1-0-0/4
01:15.940
3
2 54.0 -
28 روز پیش 4-3-5-3
2-0-0/4
01:15.980
4
2 50.0 -
13 روز پیش 7-9-3-8
1-0-0/4
01:16.010
5
2 53.0 -
28 روز پیش 6-2-5-4-6
1-1-0/7
حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:16.300
6
2 54.0 -
13 روز پیش 6-7-5-9-2
0-1-0/9
رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم نورمحمد بهادر
01:16.370
7
2 50.0 -
14 روز پیش 3-9-5
1-0-0/3
01:16.930
8
2 54.0 -
118 روز پیش 7-2-6-5
0-1-0/4
01:18.690
9
2 52.0 -
40 روز پیش 6-2-11
0-1-0/3
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی
01:19.360
2 50.0 -
21 روز پیش 10-10-7-3-10
1-0-0/6
رضا مردای بهمن اونق
2 50.0 -
21 روز پیش 6-3-5-4-8
1-0-0/5
رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی
2 54.0 -
26 روز پیش 2
0-1-0/1
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
40 روز پیش 2-2-2-1
0-3-1/4
01:13.300
2
2 50.0 -
48 روز پیش 7-3-3-1-2
2-1-1/5
مبلمان دکوراسیون صدف طاغن سیدی رامین قهرمان
01:14.120
3
2 52.0 -
14 روز پیش 2-2-4-1
0-2-1/4
01:14.540
4
2 53.0 -
13 روز پیش 6-1-1-3
1-0-2/4
01:14.560
5
2 53.0 -
48 روز پیش 5-1-5-2-4
1-2-1/8
تولید و پخش مبلمان ترنم اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:14.650
6
2 52.0 -
14 روز پیش 1-8-1-5-4
0-1-2/8
01:14.980
7
2 52.0 -
13 روز پیش 5-2-4-4-2
0-2-1/7
مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده
01:15.300
8
2 55.0 -
13 روز پیش 3-5-1-2-1
1-1-2/7
ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:15.320
2 53.0 -
48 روز پیش 3-2-2-5-1
1-2-1/5
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (از 8 تا 14 امتیاز ) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
21 روز پیش 5-3-5-7
1-0-0/4
01:14.140
2
3 50.0 -
7 روز پیش 2-3-3-8-7
2-1-0/5
01:14.300
3
3 54.0 -
21 روز پیش 4-5-2-3-3
4-1-0/12
01:14.420
4
3 53.0 -
76 روز پیش 5-9-1-3-6
3-0-1/8
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:14.590
5
3 53.0 -
21 روز پیش 3-7-6-8-1
1-0-1/8
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه پیمان قلرعطا
01:15.840
6
3 50.0 -
146 روز پیش 2-4-4-3-3
2-1-0/5
01:16.230
7
3 50.0 -
104 روز پیش 4-5-2-2-5
0-2-0/9
01:17.370
8
3 50.0 -
7 روز پیش 5-4-6-8-9
0-0-0/6
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ مهدی صداقت
01:18.810
9
3 50.0 -
48 روز پیش 6-5-1-4-4
0-0-1/5