جدول مسابقات هفته 14 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/10/08

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
34 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
01:13.170
01:13.570
3
2 50.0 -
15 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:13.780
4
2 50.0 -
48 روز قبل 4
0-0-0 /1
محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:14.400
01:14.960
6
2 52.0 -
22 روز قبل 5-8
0-0-0 /2
01:21.760
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:22.730
2 50.0 -
34 روز قبل 8-5-4-4
0-0-0 /4
حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 12امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:00 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
104 روز قبل 1
0-0-1 /1
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:12.190
2
2 54.0 -
14 روز قبل 2-1
0-1-1 /2
رضا حاجی زاده و بهاالدین صحراگرد محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
01:12.450
3
2 52.0 -
14 روز قبل 4-2-2
0-2-0 /3
صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک
01:13.620
4
2 52.0 -
14 روز قبل 9
0-0-0 /1
01:14.600
5
2 50.0 -
28 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:14.980
2 54.0 -
14 روز قبل 8-1-2
0-1-1 /3
شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده
2 52.0 -
83 روز قبل 5-1
0-0-1 /2
حامد جباری رشید روشنی
2 50.0 -
7 روز قبل 1-4
0-0-1 /2
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
2 52.0 -
83 روز قبل 6-1
0-0-1 /2
مهدی عطایی فرهاد جرجانی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
98 روز قبل 5
0-0-0 /1
یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ کمال دالی جه عطا
01:03.120
2
2 52.0 -
22 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:04.410
3
2 52.0 -
15 روز قبل 4-6
0-0-0 /2
حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی آق اویلی بشگرد
01:04.490
4
2 52.0 -
6 روز قبل 7
0-0-0 /1
ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی
01:06.250
5
2 52.0 -
182 روز قبل 8
0-0-0 /1
بنیامین و محمد امین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک
01:06.460
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:06.760
7
2 52.0 -
48 روز قبل 11-8
0-0-0 /2
01:06.860
8
2 50.0 -
28 روز قبل 9-5-12
0-0-0 /3
01:07.820
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
صوفیا و شایان شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک
01:08.280
2 50.0 -
15 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
ماهور جعفر آقائی حمید روشنی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
7 روز قبل 1-3-2
1-1-1 /3
مرحوم اراز دردی قره قول اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای
01:13.490
2
2 53.0 -
48 روز قبل 4-4-3-3-4
3-1-0 /11
مرحوم بهاره کلته بهمن اونق محمد خوجملی
01:13.620
3
2 50.0 -
22 روز قبل 9-3-3-2-5
2-1-0 /5
01:15.160
4
2 52.0 -
15 روز قبل 8-7-6-2-7
0-2-0 /7
کمال الدین غلامی عوض خوجملی نورمحمد بهادر
01:15.350
5
2 52.0 -
15 روز قبل 6-4-1
0-0-1 /3
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا
01:15.500
6
2 55.0 -
15 روز قبل 2-4-3-1-8
1-1-1 /5
داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور
01:15.980
7
2 52.0 -
22 روز قبل 8-1-5-8
0-0-1 /4
01:16.700
8
2 52.0 -
14 روز قبل 1
0-0-1 /1
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی امین محمدی
01:16.990
9
2 51.0 -
55 روز قبل 8-8-3-1-5
1-0-1 /6
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:17.460
10
2 53.0 -
21 روز قبل 1-5-2-5-5
1-1-1 /7
01:17.910
2 52.0 -
22 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
طاهر امیری رحیم بردی مهرانی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:00 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
14 روز قبل 3-2-3-1-1
4-2-2 /9
01:39.260
2
3 54.0 -
14 روز قبل 5-10-1-3-4
6-2-1 /18
01:39.420
3
4 54.0 -
14 روز قبل 8-4-4-6-5
2-1-3 /23
مرحوم صالح بردی سوقی عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد
01:39.500
4
3 53.0 -
55 روز قبل 4-3-1-3-1
3-1-2 /10
ایل هان آرخی و عرفان آق نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:40.020
5
3 51.0 -
22 روز قبل 2-3-4-6-7
3-1-2 /16
01:40.680
6
3 52.0 -
14 روز قبل 7-5-5-2-2
2-3-1 /12
عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی کمال دالی جه عطا
01:40.720
7
4 50.0 -
28 روز قبل 6-9-6-8-9
0-2-2 /14
محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رمضان آچاک رامین قهرمان
01:43.030
3 52.0 -
15 روز قبل 2-3-2-2-3
2-3-1 /8
نادر طعنه کاکا بنداد
3 54.0 -
34 روز قبل 7-9-6-2-5
0-3-2 /17
مهندس عبدالحکیم سلاق حمید روشنی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:30 جمعه 1396/10/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
22 روز قبل 12-7-5-10-5
0-0-2 /9
01:41.990
2
3 51.0 -
15 روز قبل 2-6-7-3-4
3-1-1 /10
امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور نادر صالح پور
01:42.380
3
3 53.0 -
22 روز قبل 3-5-3-2-4
5-1-1 /13
01:42.390
4
3 52.0 -
22 روز قبل 7-4-1-4-2
2-2-1 /13
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی
01:42.470
5
3 52.0 -
22 روز قبل 6-5-3-1-3
4-1-1 /13
01:42.560
6
4 55.0 -
22 روز قبل 5-2-10-7-7
1-1-2 /18
ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری آرمین آق آتابای
01:43.180
7
3 53.0 -
15 روز قبل 1-3-3-3-4
3-0-2 /10
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد
01:43.280
8
3 52.0 -
22 روز قبل 11-4-1-1-6
0-1-2 /11
مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی مهرداد خوجملی
01:43.540
9
3 50.0 -
6 روز قبل 1-5-7-6-6
0-2-1 /9
01:43.590
10
3 51.0 -
15 روز قبل 3-3-2-7-4
3-3-0 /10
مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی جواد آچاک
01:43.680