جدول مسابقات هفته 15 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/10/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز قبل 1-4-2-6
0-1-1 /4
01:10.350
2
2 54.0 -
35 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
01:11.740
3
2 50.0 -
35 روز قبل 2-2-5
0-2-0 /3
01:13.480
4
2 52.0 -
75 روز قبل 1
0-0-1 /1
اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال جواد آچاک
01:14.080
5
2 52.0 -
28 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
01:15.440
6
2 52.0 -
40 روز قبل 1-8
0-0-1 /2
01:15.870
2 50.0 -
13 روز قبل 3-3-2
2-1-0 /3
2 50.0 -
118 روز قبل 1
0-0-1 /1
سید مهدی حقگو احمد ایری
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:04.310
2
2 50.0 -
40 روز قبل 10
0-0-0 /1
هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق عید محمد غراوی
01:04.570
3
2 52.0 -
7 روز قبل 5-10
0-0-0 /2
01:05.100
4
2 52.0 -
54 روز قبل 7
0-0-0 /1
فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی آرمین آق آتابای
01:05.780
5
2 52.0 -
40 روز قبل 9
0-0-0 /1
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:06.890
6
2 52.0 -
6 روز قبل 7-11-8
0-0-0 /3
01:07.090
7
2 50.0 -
118 روز قبل 7
0-0-0 /1
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی رامین قهرمان
01:07.220
8
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی فرهاد اورگلی ابوطالب چاریزاده
01:09.180
9
2 50.0 -
6 روز قبل 8-9-4-5-12
0-0-0 /5
01:09.400
10
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
آشور مراد شاکری یوسف دهش یوسف دهش
01:11.350
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حمیدرضا حسینی سلیم خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 34 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
27 روز قبل 1-1-2-4-6
0-1-3 /7
01:12.240
2
3 55.0 -
12 روز قبل 2-1-3-1-5
1-3-2 /9
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی آرمین آق آتابای
01:13.040
3
3 52.0 -
12 روز قبل 3-4-5-1-2
4-2-1 /13
01:13.060
4
3 50.0 -
35 روز قبل 7-4-2-5-5
2-1-2 /10
01:15.770
3 52.0 -
12 روز قبل 5-5-1-2-2
0-4-1 /8
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
3 55.0 -
35 روز قبل 2-1-1-2-1
1-2-3 /6
حاج امیر حافظی کمال قربانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
28 روز قبل 3-1-2
1-1-1 /3
01:01.700
2
2 51.0 -
6 روز قبل 3-9-3-3-2
3-1-0 /6
سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت رامین قهرمان
01:02.060
3
2 54.0 -
21 روز قبل 7-3-2-3-2
2-2-0 /6
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:02.650
4
2 53.0 -
6 روز قبل 10-1-5-2-5
1-1-1 /8
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند امیر مختومی
01:03.260
5
2 53.0 -
21 روز قبل 3-1
1-0-1 /2
01:03.290
6
2 55.0 -
6 روز قبل 2-4-4-3-3
3-2-0 /12
خلیل نورانی کلته بهمن اونق محمد خوجملی
01:03.850
7
2 50.0 -
27 روز قبل 2-3-3
2-1-0 /3
01:03.930
8
2 50.0 -
40 روز قبل 6-6-4-6-5
0-0-1 /8
محمد حسین قاسمی(بانک سینا) ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر
01:04.280
9
2 51.0 -
35 روز قبل 1-7-3
1-0-1 /3
یونس و جمال گوگ زاده کمال واج عید محمد غراوی
01:04.590
10
2 50.0 -
21 روز قبل 10-1
0-0-1 /2
01:05.060
11
2 50.0 -
54 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی عبدالرحیم آرامیده
01:07.730
2 52.0 -
7 روز قبل 1-4-4-4
0-0-1 /4
حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
20 روز قبل 4-2-1-4-7
2-1-3 /15
01:01.740
2
3 54.0 -
27 روز قبل 4-6-3-6-6
2-2-2 /15
01:01.750
3
3 55.0 -
20 روز قبل 2-2-5-1-3
1-2-3 /7
حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری جواد آچاک
01:02.060
4
3 55.0 -
35 روز قبل 1-2-1-6-1
1-1-3 /10
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی
01:03.660
5
4 54.0 -
301 روز قبل 6-5-2-3-9
2-3-2 /12
01:04.270
6
3 50.0 -
27 روز قبل 6-8-4-7-6
2-3-1 /16
01:04.300
3 52.0 -
34 روز قبل 5-6-9-1-1
0-2-2 /9
محمدتقی بابالویی حمید روشنی
3 50.0 -
34 روز قبل 7-5-5-3-1
2-1-2 /13
مروه و بهنام اونقی رسول صداقت مهرداد خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 پنج شنبه 1396/10/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
335 روز قبل 8-3
1-0-0 /2
01:04.230
2
3 54.0 -
48 روز قبل 5-2-6-7-6
1-1-0 /9
احمد موحد و عظیم گوگ عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا
01:04.420
3
3 52.0 -
12 روز قبل 2-3-5-5-5
1-1-0 /5
01:04.890
4
3 50.0 -
160 روز قبل 8
0-0-0 /1
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
01:05.500
5
4 53.0 -
27 روز قبل 6-7-?-2-5
0-1-0 /8
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال
01:05.960
6
3 53.0 -
12 روز قبل 4-5-4-5-4
0-1-0 /10
گلدی میرزاعلی کمال واج عید محمد غراوی
01:06.450
7
4 53.0 -
27 روز قبل 9-8-10-4-8
0-1-0 /13
01:07.010
8
5 50.0 -
27 روز قبل 11-8-5-8-11
1-0-0 /17
احمد آقچلی و عبدی حاجی کوچکی جلال ایری نورمحمد بهادر
01:10.290
9
3 52.0 -
62 روز قبل 7-11-9-10-8
0-0-0 /6
01:12.730
3 52.0 -
118 روز قبل 3-9
1-0-0 /2
حاجی محمد پاکزاد عبدالوهاب قربانی
3 51.0 -
314 روز قبل 2-5
0-1-0 /2
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا
3 50.0 -
62 روز قبل 4-7
0-0-0 /2
حاج غفور و حاجی قریشی امانگلدی توماچ