جدول مسابقات هفته 17 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/10/21

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 2 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
96 روز قبل 4-?-7
0-0-0 /3
اراز محمد و محمود محمد آلق حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا
01:02.980
2
3 50.0 -
20 روز قبل 8-5-4-6-8
0-0-0 /7
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ متین جرجانی
01:03.510
3
3 50.0 -
167 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:03.580
4
3 51.0 -
28 روز قبل 3-?
1-0-0 /2
01:04.150
5
3 52.0 -
28 روز قبل 4-7
0-0-0 /2
01:04.550
4 52.0 -
167 روز قبل 7
0-0-0 /1
مائده نورای یعقوب ایری
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
6 روز قبل 4-7
0-0-0 /2
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی بنیامین جرجانی
01:04.530
2
2 52.0 -
41 روز قبل 7-5-6
0-0-0 /3
01:04.820
3
2 50.0 -
19 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:04.970
4
2 50.0 -
6 روز قبل 7-7
0-0-0 /2
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی امان محمد قلرعطا
01:05.200
5
2 52.0 -
19 روز قبل 5
0-0-0 /1
حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز مهرداد خوجملی
01:05.210
6
2 50.0 -
13 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:05.330
7
2 52.0 -
13 روز قبل 7
0-0-0 /1
حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر
01:05.370
8
2 50.0 -
28 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
ماهور جعفر آقائی حمید روشنی متین جرجانی
01:06.150
9
2 52.0 -
6 روز قبل 8
0-0-0 /1
اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی رامین قهرمان
01:06.690
10
2 52.0 -
12 روز قبل 4-7
0-0-0 /2
ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی
01:06.710
11
2 52.0 -
69 روز قبل 9-11
0-0-0 /2
01:06.790
12
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک
01:07.550
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 50 تا 62 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 100,000,000 ریال جایزه دوم: 50,000,000 ریال جایزه سوم: 25,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
48 روز قبل 2-2-1-1-1
0-3-5 /9
01:00.180
2
3 52.0 -
41 روز قبل 5-1-1-2-1
3-2-5 /13
01:00.890
3
3 53.0 -
27 روز قبل 1-1-3-4-6
2-5-4 /16
مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی احمد ایری محمد خوجملی
01:01.420
4
4 52.0 -
13 روز قبل 6-9-8-5-7
1-4-4 /23
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:02.820
5
4 54.0 -
419 روز قبل 1-4-3-1-1
1-1-6 /10
01:03.190
4 52.0 -
5 روز قبل 2-3-4-3-5
3-3-4 /16
عبدی پقه احمد ایری
3 56.0 -
20 روز قبل 5-4-2-1-1
5-3-5 /24
اراز محمد حاجی و قادیر حاجی قزل منوچهر قزل
4
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
20 روز قبل 5-2
0-1-0 /2
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:11.590
2
2 53.0 -
20 روز قبل 2-5-3
1-1-0 /3
01:11.950
3
2 51.0 -
20 روز قبل 4-3
1-0-0 /2
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی محمد خوجملی
01:12.450
4
2 51.0 -
20 روز قبل 6-4-6-3-6
1-0-0 /5
01:12.490
01:12.550
7
2 51.0 -
42 روز قبل 8-3
1-0-0 /2
01:14.360
8
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
رحیم بردی یزدانی امید یزدانی یوسف دهش
01:14.430
9
2 52.0 -
20 روز قبل 7-2-7-5
0-1-0 /4
01:15.810
10
2 51.0 -
28 روز قبل 3-?
1-0-0 /2
01:15.840
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
علیرضا شجاعی باغینی رمضان آچاک
2 50.0 -
34 روز قبل 6
0-0-0 /1
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
13 روز قبل 3-2
1-1-0 /2
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور
01:01.310
2
2 51.0 -
41 روز قبل 3-4-5
1-0-0 /3
کیوان نظری و سردار جعفربای عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده
01:01.760
3
2 54.0 -
5 روز قبل 2-4-5
0-1-0 /3
01:02.700
4
2 54.0 -
174 روز قبل 2-4
0-1-0 /2
01:02.810
5
2 54.0 -
20 روز قبل 2-4
0-1-0 /2
01:03.780
6
2 50.0 -
48 روز قبل 4-3-4
1-0-0 /3
01:03.890
7
2 50.0 -
5 روز قبل 4-7
0-0-0 /2
01:04.940
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/10/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
5 روز قبل 5-4-4-9-3
2-0-1 /13
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی پیمان قلرعطا
01:14.500
2
3 52.0 -
5 روز قبل 4-9-4-1-5
2-0-1 /10
01:14.940
3
3 52.0 -
48 روز قبل 6-4-6-10-10
0-1-1 /11
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:15.430
4
3 53.0 -
111 روز قبل 4-2-4-5-5
1-1-1 /9
سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده امین محمدی
01:15.890
5
3 52.0 -
19 روز قبل 8-9-6-6-2
0-2-0 /17
حاج تویلی مهرانی عبدالحکیم مهرانی مهران عطا
01:16.310
6
3 54.0 -
125 روز قبل 7-4-4-5-1
0-1-1 /7
01:16.350
7
3 51.0 -
19 روز قبل 3-8-10-5-6
3-1-0 /15
محمدامین و متین جرجانی جمشید جرجانی بنیامین جرجانی
01:17.570
8
3 52.0 -
76 روز قبل 9-1-2-7-4
0-1-1 /6
01:19.270
9
4 54.0 -
61 روز قبل 10-3-5-4-9
2-2-0 /19
01:19.440
3 53.0 -
19 روز قبل 6-1-3-2-6
1-1-1 /8
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر