جدول مسابقات هفته 19 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/10/28

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:30 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.330
3
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حمیدرضا گونچی زمان بابایی امین محمدی
01:01.870
5
2 50.0 -
27 روز قبل 5-5
0-0-0 /2
01:03.510
6
2 52.0 -
266 روز قبل 6
0-0-0 /1
شهید قوردی آق و مرحوم خداوردی آق و مرحومه آق بی بی کوچکی تویلی قربانی محمد خوجملی
01:03.650
7
2 52.0 -
27 روز قبل 8
0-0-0 /1
فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی رضا فهیمی
01:04.910
8
2 52.0 -
27 روز قبل 7-8
0-0-0 /2
01:05.920
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:03.190
01:03.340
01:03.720
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:04.240
5
2 52.0 -
19 روز قبل 5-8
0-0-0 /2
حاج فریدون تمنا بهمن اونق علی رضا قرنجیک
01:04.510
6
2 52.0 -
34 روز قبل 6-4-6
0-0-0 /3
01:04.630
7
2 50.0 -
33 روز قبل 6-5
0-0-0 /2
01:04.680
8
2 52.0 -
13 روز قبل 6-7-11-8
0-0-0 /4
01:05.490
01:07.130
10
2 52.0 -
6 روز قبل 5-5
0-0-0 /2
حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز جواد آچاک
01:08.090
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
54 روز قبل 6-2-6-3-5
2-4-0 /13
01:00.800
2
4 51.0 -
117 روز قبل 3-3-4-3-1
5-0-1 /7
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:00.930
3
4 52.0 -
54 روز قبل 4-7-5-4-1
0-2-1 /11
01:01.150
4
3 51.0 -
27 روز قبل 1-5-3-5-7
1-0-1 /5
01:01.200
5
3 52.0 -
40 روز قبل 5-2-2-4-3
2-4-0 /9
01:01.280
6
3 54.0 -
40 روز قبل 2-4-4-4-8
0-3-1 /10
01:01.450
7
4 51.0 -
48 روز قبل 2-4-4-3-2
1-2-1 /6
01:02.110
8
3 52.0 -
54 روز قبل 8-5-7-4-1
2-0-2 /12
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی امین محمدی
01:02.690
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
12 روز قبل 5-3-10-7-8
1-0-0 /7
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:02.750
2
2 51.0 -
13 روز قبل 2-10
0-1-0 /2
01:02.880
3
2 53.0 -
5 روز قبل 5-4-2-6-9
0-1-0 /6
مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:02.930
4
2 53.0 -
68 روز قبل 8-7-7-6-2
0-1-0 /5
رحمت الله نوری زاده قره جه ابراهیم خوجملی محمد خوجملی
01:02.970
5
2 53.0 -
5 روز قبل 8-2-5
0-1-0 /3
01:03.160
6
2 50.0 -
12 روز قبل 6-4-7-9-3
1-0-0 /6
01:03.360
7
2 52.0 -
5 روز قبل 2-5-5-3-9
1-1-0 /6
01:03.530
8
2 52.0 -
5 روز قبل 10-3-4-6
1-0-0 /4
سلیمان خوجملی غفور سیدی رامین قهرمان
01:03.630
9
2 54.0 -
5 روز قبل 7-3-6-6-7
1-1-0 /12
صدیق شیخ و یاسین ایری عبدالمجید کم ستار مهرانی
01:03.760
10
2 50.0 -
6 روز قبل 3-6
1-0-0 /2
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا
01:04.300
11
2 50.0 -
202 روز قبل 3
1-0-0 /1
سخی و جبار صداقت و مرحوم تاجقلی یکدست ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی
01:04.730
12
2 53.0 -
5 روز قبل 9-10-8-7-2
0-1-0 /7
01:04.740
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
160 روز قبل 2-3-2-4
1-2-0 /4
01:01.330
2
3 53.0 -
27 روز قبل 5-3-7-6-8
1-0-1 /9
01:01.600
3
3 52.0 -
34 روز قبل 1-5-4-4-2
0-1-1 /6
01:01.740
4
3 53.0 -
27 روز قبل 4-5-9-1-3
3-0-1 /9
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:02.000
5
3 50.0 -
6 روز قبل 3-8
1-0-0 /2
01:02.720
6
3 55.0 -
27 روز قبل 3-4-5-2-3
5-1-0 /13
01:02.750
7
3 50.0 -
27 روز قبل 9-6-5-1-4
0-0-1 /6
مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی جمشید مختومی رامین قهرمان
01:03.250
8
3 50.0 -
27 روز قبل 7-4-5-2-2
0-2-0 /10
01:03.610
6
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/10/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
6 روز قبل 1-5-2
0-1-1 /3
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:24.800
2
2 50.0 -
34 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:24.830
3
2 52.0 -
13 روز قبل 4-1
0-0-1 /2
01:24.910
4
2 51.0 -
13 روز قبل 3-2-2-5
1-2-0 /4
01:25.630
01:26.100
6
2 50.0 -
27 روز قبل 3-3-2
2-1-0 /3
01:27.000
7
2 50.0 -
19 روز قبل 1-4-4
0-0-1 /3
01:33.780