جدول مسابقات هفته 20 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/10/29

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:30 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
48 روز قبل 6-3-6-3-6
2-0-0 /5
01:26.150
2
3 52.0 -
394 روز قبل 11-9
0-0-0 /2
01:26.270
3
4 53.0 -
358 روز قبل 3
1-0-0 /1
01:26.760
4
3 52.0 -
27 روز قبل 6-4-5
0-0-0 /3
01:27.050
5
3 52.0 -
27 روز قبل 4-5
0-0-0 /2
01:27.070
6
3 52.0 -
27 روز قبل 5-7-6
0-0-0 /3
عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:28.050
7
4 54.0 -
27 روز قبل 3-3
2-0-0 /2
3 52.0 -
203 روز قبل 7
0-0-0 /1
قاسم کوچک نژاد مراد تاجی زاده
3 51.0 -
203 روز قبل 3-5-4
1-0-0 /3
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
49 روز قبل 6-5-6-?-1
0-0-1 /5
01:00.770
2
2 53.0 -
14 روز قبل 4-10-1-5-2
1-1-1 /9
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند امیر مختومی
01:01.770
3
2 51.0 -
35 روز قبل 5-5-5-3-1
1-0-1 /5
01:01.870
4
2 50.0 -
49 روز قبل 9-9-2-2-5
0-2-0 /6
ناز دوردی کلته یوسف کلته متین جرجانی
01:01.890
5
2 52.0 -
42 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
01:02.110
6
2 50.0 -
20 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد
01:02.120
7
2 53.0 -
14 روز قبل 2-3-9-3-3
3-2-0 /7
01:02.270
8
2 52.0 -
153 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:02.350
9
2 50.0 -
76 روز قبل 10-1
0-0-1 /2
مرحوم غلامرضا تیموری یوسف ایری محمد خوجملی
01:02.500
10
2 50.0 -
14 روز قبل 10-10-1
0-0-1 /3
01:02.520
2 52.0 -
14 روز قبل 1
0-0-1 /1
ایلیا چرکزی مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
34 روز قبل 3-2-2
1-2-0 /3
00:59.870
2
2 50.0 -
20 روز قبل 5-1
0-0-1 /2
علی رضا شیری کاکا سارلی جواد آچاک
00:59.960
3
2 52.0 -
34 روز قبل 6-1
0-0-1 /2
رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی عبدالرحیم آرامیده
01:00.320
4
2 53.0 -
7 روز قبل 1-3-2
1-1-1 /3
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی متین جرجانی
01:00.530
5
2 52.0 -
21 روز قبل 2-2
0-2-0 /2
علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:00.590
6
2 52.0 -
104 روز قبل 5-1
0-0-1 /2
01:01.050
7
2 54.0 -
34 روز قبل 8-1-2
0-1-1 /3
شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:01.220
8
2 52.0 -
34 روز قبل 5-4-1
0-0-1 /3
01:01.440
9
2 52.0 -
56 روز قبل 3-3-2
2-1-0 /3
01:01.720
10
2 52.0 -
104 روز قبل 6-1
0-0-1 /2
01:02.630
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 58.0 -
27 روز قبل 4-3-4-5-2
5-10-14 /38
01:10.420
2
5 53.0 -
6 روز قبل 5-4-4-1-7
0-3-6 /17
سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده آرمین آق آتابای
01:10.580
3
4 52.0 -
105 روز قبل 1-4-3-5-5
1-2-3 /11
01:10.610
4
4 60.0 -
27 روز قبل 2-1-1-1-3
2-6-10 /21
01:10.790
5
4 50.0 -
6 روز قبل 3-5-2-2-2
3-5-3 /13
01:11.260
6
6 53.0 -
27 روز قبل 7-4-5-3-5
4-2-6 /26
01:12.600
3 51.0 -
6 روز قبل 1-1-3-4-1
2-2-5 /12
حاج نادر موحد احمد ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16:00 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
27 روز قبل 7-5-3-6-4
1-2-0 /8
حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:43.430
2
3 52.0 -
48 روز قبل 10-5-6-7-9
2-2-0 /13
01:44.740
3
3 53.0 -
27 روز قبل 4-6-2-8-2
1-2-0 /14
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده
01:44.870
4
3 55.0 -
27 روز قبل 1-4-2-6-3
1-1-1 /6
01:44.970
5
3 50.0 -
13 روز قبل 6-5-11-8-2
2-1-0 /13
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:45.260
6
3 52.0 -
7 روز قبل 5-8-9-6-6
0-2-0 /18
01:47.690
7
3 51.0 -
7 روز قبل 7-3-8-10-5
3-1-0 /16
محمدامین و متین جرجانی جمشید روشنی جواد آچاک
01:47.800
8
3 52.0 -
14 روز قبل 6-4-5-4-5
0-1-0 /11
حاج میرعلی میرزاعلی تیمور میرزاعلی پیمان قلرعطا
01:48.070
9
3 51.0 -
14 روز قبل 1-8-3
1-0-1 /3
01:54.510
3 53.0 -
13 روز قبل 11-1-5-7-3
1-0-1 /8
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی
3 53.0 -
27 روز قبل 6-1-3-2-6
1-1-1 /8
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 46 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16:30 جمعه 1396/10/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
21 روز قبل 5-6-5-1-4
2-2-3 /21
01:40.700
2
4 53.0 -
34 روز قبل 7-3-6-5-4
3-4-2 /26
01:41.500
3
4 51.0 -
21 روز قبل 4-6-8-1-6
3-0-4 /24
01:41.560
4
4 57.0 -
6 روز قبل 4-5-2-5-1
1-3-4 /16
01:42.180
5
3 52.0 -
6 روز قبل 5-5-7-7-2
2-2-3 /22
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی
01:43.560
6
3 53.0 -
20 روز قبل 1-3-2-3-1
4-2-3 /10
01:44.340
3 52.0 -
20 روز قبل 4-4-3-1-3
3-1-2 /11
مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی
3 55.0 -
13 روز قبل 3-2-2-4-3
3-7-1 /17
کریم چوگان اراز قربان اونق