جدول مسابقات هفته 21 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/05

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 2 امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی اسحاق یزدانی
01:10.340
01:10.680
4
2 51.0 -
13 روز قبل 4-6-4-6-3
1-0-0 /6
01:11.810
5
2 50.0 -
48 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:13.350
6
2 50.0 -
26 روز قبل 5-5-6
0-0-0 /3
01:14.190
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:14.370
01:17.000
9
2 50.0 -
48 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:17.210
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
5 روز قبل 3-5-5-5-3
2-0-1 /6
01:00.680
2
2 50.0 -
5 روز قبل 4-9-9-2-2
0-2-0 /7
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته آق اویلی بشگرد
01:01.090
3
2 55.0 -
48 روز قبل 6-8-1-3-5
1-1-1 /6
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی کمال دالی جه عطا
01:01.600
4
2 52.0 -
27 روز قبل 1-4-4-4
0-0-1 /4
01:02.640
5
2 52.0 -
5 روز قبل 8-1-2
0-1-1 /3
فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:02.810
6
2 51.0 -
26 روز قبل 9-8-8-3-1
1-0-1 /7
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری بنیامین ملایی
01:03.150
7
2 52.0 -
13 روز قبل 1-4-7
0-0-1 /3
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی عید محمد غراوی
01:03.270
8
2 52.0 -
61 روز قبل 7-7-1
0-0-1 /3
01:03.910
2 52.0 -
20 روز قبل 1
0-0-1 /1
ایلیا چرکزی مجید صالح پور
2 52.0 -
41 روز قبل 9-6-6-2-6
0-1-1 /8
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری
3
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 14امتیاز) (از 3 تا 9 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15:00 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
19 روز قبل 4-2-4-1-5
0-1-1 /5
01:57.160
2
4 53.0 -
19 روز قبل 5-3-2-5-2
1-3-0 /7
01:59.260
3
3 53.0 -
19 روز قبل 7-8-1-3
1-0-1 /4
01:59.310
4
3 52.0 -
5 روز قبل 2-11-9
0-1-0 /3
01:59.970
5
3 52.0 -
5 روز قبل 5-4-5
0-0-0 /3
02:00.290
6
5 55.0 -
19 روز قبل 3-7-1-4-4
1-1-1 /9
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد پیمان قلرعطا
02:00.410
7
3 53.0 -
33 روز قبل 1-6-3-7-10
1-0-1 /5
02:02.890
9 52.0 -
19 روز قبل 9-2-2-4-6
0-2-0 /13
حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 48 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 58.0 -
12 روز قبل 1-1-4-2-1
2-1-5 /17
01:00.290
2
3 55.0 -
19 روز قبل 3-2-2-4-3
3-7-1 /17
01:00.330
3
3 57.0 -
12 روز قبل 3-1-1-3-4
3-4-3 /17
01:00.640
4
3 53.0 -
54 روز قبل 1-2-1-3-6
3-1-4 /13
01:01.420
5
3 52.0 -
20 روز قبل 2-4-6-3-6
2-3-2 /16
01:01.500
4 56.0 -
48 روز قبل 4-3-4-7-2
2-3-4 /13
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
3 50.0 -
20 روز قبل 3-2-2-5-1
2-2-3 /8
حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
55 روز قبل 7-4-2
0-1-0 /3
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد
01:01.340
2
2 54.0 -
6 روز قبل 3-5-4-2-6
1-1-0 /7
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:02.160
3
2 52.0 -
47 روز قبل 4-2-7-?-3
1-1-0 /5
01:02.280
4
2 51.0 -
47 روز قبل 9-7-2-8-9
0-1-0 /5
اسحاق و احسان یمودی بهروز کمی بنیامین جرجانی
01:02.430
5
2 53.0 -
6 روز قبل 4-8-7-7-6
0-1-0 /6
محمد نیرومند توماچ ابراهیم خوجملی محمد خوجملی
01:02.940
6
2 50.0 -
55 روز قبل 10-10-7-3-10
1-0-0 /6
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق رامین قهرمان
01:03.030
7
2 52.0 -
20 روز قبل 3-5-10
1-0-0 /3
01:03.150
8
2 52.0 -
6 روز قبل 8-10-3-4-6
1-0-0 /5
حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی ستار مهرانی
01:03.270
9
2 50.0 -
6 روز قبل 11-3
1-0-0 /2
سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:04.390
2 50.0 -
55 روز قبل 11-10-3-6
1-0-0 /4
سلوا عطا گزلی امیر عطاگزلی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 پنج شنبه 1396/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
13 روز قبل 3-6-4-6-10
1-1-1 /12
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:02.470
2
3 53.0 -
13 روز قبل 4-4-2-4-5
1-1-1 /10
سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا
01:02.640
3
3 53.0 -
20 روز قبل 2-5-2-6-7
1-2-0 /10
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی
01:03.420
4
3 52.0 -
433 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:03.640
5
3 52.0 -
33 روز قبل 3-1-2
0-1-0 /3
01:03.930
6
4 50.0 -
392 روز قبل 7-5-3-3-2
2-1-0 /6
حاج فتح الله کردی بهرام رجال رامین قهرمان
01:04.550
7
3 52.0 -
13 روز قبل 8-9-1-2-7
0-1-1 /7
01:04.760
8
3 53.0 -
19 روز قبل 11-1-5-7-3
1-0-1 /8
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی محمد خوجملی
01:04.780
4 54.0 -
13 روز قبل 9-10-3-5-4
2-2-0 /20
3 55.0 -
19 روز قبل 9-6-1-5-8
1-1-1 /11
محمد طیبی 3 گنبد مرتضی ناظری