جدول مسابقات هفته 24 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/13

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
146 روز قبل 8-3-3-6-3
3-1-1 /7
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:00.160
2
4 55.0 -
48 روز قبل 7-4-4-3-2
1-4-2 /11
01:00.650
3
3 55.0 -
63 روز قبل 9-7-1-5-1
1-1-3 /10
ایمان و امیرعلی عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی
01:00.780
4
3 52.0 -
41 روز قبل 4-2-3-1-1
2-2-2 /9
01:01.140
5
3 51.0 -
69 روز قبل 1-6-1-3-4
1-0-2 /6
01:01.190
6
4 52.0 -
160 روز قبل 6-7-1-6-1
0-0-3 /9
ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر
01:01.460
3 53.0 -
28 روز قبل 3-3-4-5-1
5-2-1 /14
محمد مهدی طلائی کمال قربانی
3 50.0 -
14 روز قبل 5-3-8
1-0-0 /3
بنیامین بسیم تویلی قربانی
3 52.0 -
41 روز قبل 5-5-1-2-2
0-4-1 /8
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 12امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
41 روز قبل 1
0-0-1 /1
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:12.130
2
2 52.0 -
7 روز قبل 2-4-9-9-2
0-3-0 /8
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته بنیامین جرجانی
01:12.890
3
2 52.0 -
28 روز قبل 1
0-0-1 /1
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش آرمین آق آتابای
01:13.350
4
2 54.0 -
20 روز قبل 4-7-1-4-2
0-1-1 /9
بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی ستار مهرانی
01:13.360
5
2 52.0 -
7 روز قبل 8-7-7-1
0-0-1 /4
01:15.260
6
2 51.0 -
14 روز قبل 1-5-3-10-7
1-0-1 /8
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:15.470
7
2 52.0 -
34 روز قبل 8-1
0-0-1 /2
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی نثار محمدی
01:15.740
8
2 50.0 -
91 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
احمد گرگانی نیا کاکش عطایی رامین قهرمان
01:16.810
9
2 52.0 -
281 روز قبل 1
0-0-1 /1
ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر
01:16.970
2 53.0 -
28 روز قبل 5-3-1
1-0-1 /3
مشدی بابایی ایل محمد غراوی
2 52.0 -
49 روز قبل 9-6-6-2-6
0-1-1 /8
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:00 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
7 روز قبل 5-2-4-6-3
2-3-2 /17
01:11.670
2
3 50.0 -
56 روز قبل 1-1-1-6
0-0-3 /4
شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور
01:11.680
3
3 50.0 -
20 روز قبل 2-1-1-3-3
2-1-2 /5
01:12.020
4
3 51.0 -
6 روز قبل 8-5-2-3-4
3-1-2 /18
01:12.790
5
3 55.0 -
27 روز قبل 1-2-3-5-1
1-3-2 /9
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی
01:12.910
6
4 55.0 -
55 روز قبل 7-5-5-2-2
1-5-1 /16
آنه قربان یلمه حسین اونق محمد خوجملی
01:13.980
3 50.0 -
62 روز قبل 7-5-5-3-1
2-1-2 /13
مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی
3 55.0 -
6 روز قبل 9-4-1-2-1
1-1-3 /12
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
27 روز قبل 7-4-7-6-9
0-0-0 /5
01:01.540
01:01.600
3
3 50.0 -
28 روز قبل 4-8
0-0-0 /2
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی مهران عطا
01:02.350
4
3 52.0 -
91 روز قبل 3-8-4-9-3
2-0-0 /5
عزیز و مجید متمکن رسول خرمالی آرمین آق آتابای
01:03.790
5
4 54.0 -
28 روز قبل 7-9-8-10-4
0-1-0 /14
01:04.010
6
3 52.0 -
7 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
01:04.590
7
3 50.0 -
6 روز قبل 4-7-8-4-7
0-0-0 /9
مرحوم عبدالجبار شهروز ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:05.080
8
5 51.0 -
28 روز قبل 8-11-8-5-8
1-0-0 /18
محمد پارسا ایری و یاسر آقچلی جلال ایری نورمحمد بهادر
01:05.930
9
3 51.0 -
6 روز قبل 3-7-6-8-6
1-0-0 /9
سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:06.240
10
3 52.0 -
350 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:06.650
3 52.0 -
77 روز قبل 9-6-9-7-5
0-0-0 /11
3 50.0 -
6 روز قبل 7
0-0-0 /1
سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز قبل 2-5-1
0-1-1 /3
00:59.910
2
2 53.0 -
13 روز قبل 4-1-3-2
1-1-1 /4
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور
01:00.780
3
2 50.0 -
27 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:00.990
4
2 52.0 -
13 روز قبل 8-5-4-1
0-0-1 /4
01:01.020
5
2 52.0 -
13 روز قبل 9-3-3-2
2-1-0 /4
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
2 50.0 -
42 روز قبل 1-4
0-0-1 /2
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17:00 جمعه 1396/11/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 59.0 -
42 روز قبل 2-3-1-6-1
4-7-17 /32
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:39.460
2
5 52.0 -
42 روز قبل 6-5-2-6-3
6-4-7 /25
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
01:39.520
3
3 53.0 -
42 روز قبل 3-3-4-2-3
5-6-5 /17
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر
01:39.580
4
3 52.0 -
20 روز قبل 2-1-3-3-4
3-5-3 /18
حاج مهدی آخوند حبیب لی محمد خوجملی محمد خوجملی
01:39.670
5
3 57.0 -
42 روز قبل 1-1-1-1-3
5-2-7 /16
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:40.010
6
3 51.0 -
42 روز قبل 5-4-2-1-1
5-3-5 /24
یاسین حاجی اونق منوچهر قزل آق اویلی بشگرد
01:41.770
7
3 50.0 -
21 روز قبل 3-1-1-3-4
3-5-4 /17
مجید و صمد غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا
01:45.450