جدول مسابقات هفته 26 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/20

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 14امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
280 روز پیش 2-1
0-1-1/2
مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی
01:09.730
2
5 55.0 -
15 روز پیش 6-3-7-1-4
1-1-1/10
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر
01:11.450
3
3 54.0 -
15 روز پیش 3-7-8-1-3
2-0-1/5
01:12.100
4
3 52.0 -
21 روز پیش 4-6-4-5
0-0-0/4
01:12.730
5
3 53.0 -
15 روز پیش 7-1-6-3-7
1-0-1/6
01:13.460
6
3 52.0 -
21 روز پیش 1-6-3-6-3
2-0-1/6
01:13.780
7
3 52.0 -
140 روز پیش 5-10-?-9-5
0-0-0/6
01:14.020
8
3 53.0 -
56 روز پیش 5-6-7-2-2
1-2-0/6
01:14.680
9
3 52.0 -
34 روز پیش 8-2-2-6
0-2-0/4
سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده ستار مهرانی
01:14.880
3 52.0 -
-
0-0-0/0
مهدی صادقی مهدی صادقی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14امتیاز ) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
7 روز پیش 4-4-7-1-4
0-1-1/10
محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی آق اویلی بشگرد
01:12.740
2
2 53.0 -
21 روز پیش 7-2-3-9-3
3-2-0/8
01:13.500
3
2 53.0 -
15 روز پیش 2-3-5-4-2
1-2-0/8
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:13.650
4
2 52.0 -
57 روز پیش 9-6-6-2-6
0-1-1/8
محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری یاسر جرجانی
01:13.950
5
2 53.0 -
7 روز پیش 3-1
1-0-1/2
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش آرمین آق آتابای
01:14.330
6
2 50.0 -
22 روز پیش 2-2-10
0-2-0/3
01:14.750
7
2 52.0 -
41 روز پیش 7-8-1-5-8
0-0-1/5
01:15.220
8
2 52.0 -
41 روز پیش 4-8-7-6-2
0-2-0/8
مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال نورمحمد بهادر
01:15.600
2 52.0 -
15 روز پیش 7-1-4-7
0-0-1/4
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی
2 52.0 -
21 روز پیش 5-1-5
0-0-1/3
طاهر امیری رحیم بردی مهرانی
2 53.0 -
57 روز پیش 4-2-1-7-3
1-1-1/6
دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 8 تا 12امتیاز ) (2 سال ) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:00 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
41 روز پیش 3-4-2-2
1-2-0/4
صوفیا رضوانی امید ایری جواد آچاک
01:11.980
2
2 52.0 -
7 روز پیش 4-8-5-4-1
0-0-1/5
01:12.140
3
2 52.0 -
21 روز پیش 5-2-2
0-2-0/3
01:12.490
4
2 52.0 -
21 روز پیش 6-5-1
0-0-1/3
01:12.600
5
2 54.0 -
21 روز پیش 7-8-1-2
0-1-1/4
شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:12.640
6
2 52.0 -
7 روز پیش 5-9-3-3-2
2-1-0/5
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر
01:12.990
7
2 52.0 -
21 روز پیش 10-6-1
0-0-1/3
سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی یاسر جرجانی
01:15.770
2 50.0 -
49 روز پیش 1-4
0-0-1/2
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
2 51.0 -
7 روز پیش 3-1
1-0-1/2
فرهاد قائمی امیر جعفرپور
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (2 سال ) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
14 روز پیش 4-1-6-2-4
3-2-1/15
مهران سالمی و خلیل نورانی کلته بهمن اونق ستار مهرانی
01:12.360
2
2 53.0 -
14 روز پیش 5-4-4-6-1
1-0-2/7
01:12.910
3
2 54.0 -
14 روز پیش 9-1-5-2-5
0-1-2/9
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد تقان قلیچ فداکار نورالله فیض الله
01:13.120
4
2 53.0 -
14 روز پیش 7-6-4-1-4
1-0-2/8
حالی و محمد امین پاکزاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:13.400
5
2 53.0 -
27 روز پیش 2-3-7-3-2
3-3-0/8
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:13.410
6
2 52.0 -
27 روز پیش 3-6-2-4-3
2-1-1/7
دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای
01:13.480
7
2 53.0 -
14 روز پیش 4-2-1-3-2
3-2-1/7
01:13.630
8
3 52.0 -
48 روز پیش 2-1-1
0-1-2/3
ابراهیم جهانگیری سیدجمال میردهقان جواد آچاک
01:16.120
2 53.0 -
42 روز پیش 6-1-4-4-5
1-2-1/13
شهناز و آیدا زیتونلی امانقلی خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 50 تا 62 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 110,000,000 ریال جایزه دوم: 55,000,000 ریال جایزه سوم: 27,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
28 روز پیش 1-2-2-1-1
0-3-6/10
00:59.000
2
3 55.0 -
15 روز پیش 1-1-1-4-2
2-1-6/18
00:59.840
3
3 56.0 -
7 روز پیش 6-5-4-2-1
5-3-5/25
01:00.570
4
3 54.0 -
7 روز پیش 7-3-1-1-3
3-5-4/18
مجید و صمد غراوی احمد ایری محمد خوجملی
01:00.960
5
4 52.0 -
34 روز پیش 2-3-4-3-5
3-3-4/16
01:01.070
6
4 52.0 -
28 روز پیش 4-6-9-8-5
1-4-4/24
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:01.570
7
3 54.0 -
28 روز پیش 2-5-1-1-2
3-3-5/14
01:01.660
8
3 50.0 -
49 روز پیش 7-2-5-1-4
3-5-3/23
01:02.030
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 30 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/11/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
90 روز پیش 1-1-1
0-0-3/3
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
00:58.840
2
2 51.0 -
98 روز پیش 1-1-1-3
1-0-3/4
01:00.530
3
2 55.0 -
14 روز پیش 1-2-5-5-1
1-3-2/11
01:01.390
4
2 50.0 -
14 روز پیش 3-3-2-7-3
4-2-1/8
رامین قهرمانی طاغن سیدی رامین قهرمان
01:02.100
5
2 51.0 -
14 روز پیش 2-1-1-3-2
1-2-2/5
مرحوم صفر ومنان سقلی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای
01:02.140
2 52.0 -
14 روز پیش 5-1-1-3-3
2-0-3/6
2 52.0 -
14 روز پیش 3-2-3-1-2
2-4-1/9
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی