جدول مسابقات هفته 27 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/26

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 18 تا 20 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
14 روز پیش 5-7-1-2-9
2-2-1/12
حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور پیمان قلرعطا
01:56.430
2
3 53.0 -
5 روز پیش 1-2-1
0-1-2/3
مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی
01:56.730
3
3 53.0 -
33 روز پیش 2-1-5-6-6
0-1-2/8
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی جواد آچاک
01:58.420
4
4 53.0 -
21 روز پیش 1-4-2-4-1
0-1-2/6
01:59.600
5
3 50.0 -
33 روز پیش 4-6-1-4-4
1-0-2/8
مهندس اصغر امینی یعقوب نفس پور رامین قهرمان
02:01.560
6
3 52.0 -
33 روز پیش 3-2-4-3-1
3-1-1/6
02:03.370
7
3 53.0 -
83 روز پیش 7-5-1-8-1
0-1-2/7
حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش یوسف دهش
02:03.410
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
68 روز پیش 4-1-1-3
1-0-2/4
01:00.530
2
2 53.0 -
5 روز پیش 4-7-6-4-1
1-0-2/9
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:00.780
3
2 53.0 -
5 روز پیش 5-2-3-7-3
3-3-0/9
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی
01:00.970
4
2 52.0 -
21 روز پیش 3-6-8-1-3
2-1-1/7
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی رامین قهرمان
01:01.240
5
2 55.0 -
5 روز پیش 3-9-1-5-2
1-1-2/10
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد
01:01.430
6
2 51.0 -
20 روز پیش 6-2-4-10-1
1-2-1/11
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند امیر مختومی
01:01.550
7
2 53.0 -
5 روز پیش 7-4-2-1-3
3-2-1/8
01:01.620
8
2 52.0 -
55 روز پیش 7-5-2-4-4
0-2-1/8
حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق عید محمد غراوی
01:02.290
9
2 52.0 -
20 روز پیش 8-6-1-8-1
0-1-2/10
01:02.540
2 55.0 -
5 روز پیش 2-5-4-4-6
1-1-2/8
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی
2 52.0 -
20 روز پیش 6-1-6-5-6
0-0-2/7
کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
6 روز پیش 4-6-1-5
0-0-1/4
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:02.520
2
4 50.0 -
69 روز پیش 4-9-5-4-5
0-2-0/16
01:03.010
3
3 55.0 -
6 روز پیش 5-5-3-1-2
1-1-1/5
01:03.100
4
3 50.0 -
27 روز پیش 5-6-5-11-8
2-1-0/14
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:03.310
5
3 53.0 -
132 روز پیش 2-3-3-3-4
3-2-0/10
جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل جواد آچاک
01:03.320
6
3 52.0 -
27 روز پیش 6-5-8-9-6
0-2-0/19
01:03.380
7
3 54.0 -
21 روز پیش 3-2-5-2-6
2-2-0/11
01:03.980
8
4 50.0 -
21 روز پیش 6-7-5-3-3
2-1-0/7
حاج فتح الله کردی بهرام رجال علی رجال
01:04.040
9
3 50.0 -
54 روز پیش 10-9-1-4
0-0-1/4
01:09.580
3 53.0 -
54 روز پیش 6-1-3-2-6
1-1-1/8
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی
3 50.0 -
6 روز پیش 7-7-2-2-5
0-2-0/8
مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی
3 52.0 -
125 روز پیش 6-6-3-6-1
2-0-1/8
خلیل باستان و ادریس پقه محمداسلم محمدی امین محمدی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز پیش 2-1-1-1-6
0-1-3/5
شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری پیمان قلرعطا
01:00.520
2
3 51.0 -
13 روز پیش 3-2-1-1-3
3-1-2/6
01:01.120
3
3 51.0 -
145 روز پیش 2-2-2-6-4
1-6-0/11
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:01.490
4
3 50.0 -
62 روز پیش 6-3-3-3-3
4-2-1/16
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری جواد آچاک
01:01.500
5
3 52.0 -
76 روز پیش 5-6-9-1-1
0-2-2/9
محمدتقی بابالولی حمید روشنی نورمحمد بهادر
01:01.510
6
3 55.0 -
13 روز پیش 5-1-2-3-5
1-3-2/10
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی
01:01.680
7
3 51.0 -
20 روز پیش 1-3-8-6-8
3-1-2/14
01:01.990
8
3 53.0 -
20 روز پیش 5-1-1-5-5
1-1-3/11
01:02.780
9
3 50.0 -
76 روز پیش 7-5-5-3-1
2-1-2/13
مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی
01:08.890
3 53.0 -
90 روز پیش 5-3-5-9-4
1-0-3/9
آرال تاتار محمد شریف تاتاری
4 55.0 -
13 روز پیش 6-7-5-5-2
1-5-1/17
آنه قربان یلمه حسین اونق
4 54.0 -
41 روز پیش 5-6-5-2-3
2-3-2/13
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
13 روز پیش 3-4-8
1-0-0/3
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد
01:14.430
2
3 51.0 -
132 روز پیش 3-11
1-0-0/2
سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی جواد آچاک
01:15.260
3
3 52.0 -
13 روز پیش 10-5
0-0-0/2
01:16.060
4
3 52.0 -
13 روز پیش 4-3-8-4-9
2-0-0/6
01:18.150
5
3 55.0 -
20 روز پیش 5-3-4-10-2
1-1-0/8
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم امیر مختومی
01:18.320
6
4 54.0 -
13 روز پیش 5-7-9-8-10
0-1-0/15
01:18.340
3 50.0 -
146 روز پیش 9-10-8-6-9
0-0-0/9
جلیل تاتار و مراد اونق ایل محمد غراوی امین محمدی
3 54.0 -
426 روز پیش 2-6-5
0-1-0/3
شرکت کانسار کاندوگان شرق صالح بردی گوگ
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 16 تا 22 امتیاز ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 17:00 پنج شنبه 1396/11/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
68 روز پیش 6-3-4-6-1
1-0-2/7
سایا و صوفیا رضوانی امید ایری جواد آچاک
01:11.980
2
3 51.0 -
54 روز پیش 6-3-7-4-3
3-1-1/10
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی آق اویلی بشگرد
01:12.140
3
3 52.0 -
104 روز پیش 3-4-1
1-0-1/3
01:12.240
4
3 54.0 -
28 روز پیش 6-2-4-4-4
0-3-1/11
01:12.970
5
3 53.0 -
14 روز پیش 2-6-3-4-5
5-2-0/15
01:12.990
6
3 51.0 -
28 روز پیش 4-1-5-3-5
1-0-1/6
01:13.020
7
3 52.0 -
28 روز پیش 8-8-5-7-4
2-0-2/13
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:14.310
8
3 52.0 -
145 روز پیش 7-6-6-3-3
2-1-1/8
01:14.490
9
3 50.0 -
34 روز پیش 2-8-5-4-6
0-1-0/8
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ امیر مختومی
01:15.620
01:22.430
3 53.0 -
68 روز پیش 3-1-8-1-2
1-1-2/5