جدول مسابقات هفته 28 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/27

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
22 روز قبل 8
0-0-0 /1
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان
01:14.020
3
2 50.0 -
22 روز قبل 6-5-5-6
0-0-0 /4
01:15.090
5
2 50.0 -
64 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:17.150
6
2 50.0 -
48 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:20.440
7
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:29.590
2 52.0 -
48 روز قبل 7
0-0-0 /1
مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش
2 50.0 -
22 روز قبل 5-6
0-0-0 /2
حاجی نازدردی سوقی رجب قلیچ گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
6 روز قبل 4-9-6-6-2
0-1-1 /9
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری یعقوب توسلی
01:01.620
2
2 52.0 -
153 روز قبل 2-2-?
0-2-0 /3
01:01.700
3
2 54.0 -
41 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
01:01.790
4
2 50.0 -
6 روز قبل 6-2-2-10
0-2-0 /4
01:02.310
5
2 54.0 -
6 روز قبل 3-2-3-5-4
2-2-0 /9
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:02.350
6
2 52.0 -
22 روز قبل 7-1-4-7
0-0-1 /4
مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان
01:02.410
7
2 50.0 -
15 روز قبل 2-4-9-7-2
0-2-0 /7
01:03.040
8
2 50.0 -
111 روز قبل 5-2-2-9
0-2-0 /4
محمد حافظ پقه عثمان ایری جواد آچاک
01:03.230
9
2 50.0 -
41 روز قبل 2-2-4-4-4
0-2-0 /5
مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده
01:07.640
2 52.0 -
22 روز قبل 4-1-4-4-4
0-0-1 /5
2 52.0 -
6 روز قبل 8-4-8-7-6
0-2-0 /9
عارف کسلخه فیض الله رجال
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
7 روز قبل 1-1-7-4-7
0-0-2 /7
01:01.580
2
4 50.0 -
41 روز قبل 7-3-3-1-7
2-1-1 /9
جمشید منتظرنظام یوسف کلته بنیامین جرجانی
01:01.710
3
3 50.0 -
34 روز قبل 4-8-6-5-5
2-3-0 /18
01:01.760
4
3 53.0 -
21 روز قبل 4-1-2-1-11
1-1-2 /6
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:01.850
5
3 51.0 -
64 روز قبل 5-6-2-2-9
1-2-1 /7
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی پیمان قلرعطا
01:01.900
6
3 50.0 -
126 روز قبل 3-2-3-4-2
2-3-0 /11
یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد
01:01.920
7
3 50.0 -
146 روز قبل 7-1-9-10-1
0-0-2 /6
01:02.010
8
3 52.0 -
21 روز قبل 2-2-4-9-4
2-2-1 /12
01:02.330
9
4 53.0 -
41 روز قبل 11-3-1-4-6
3-0-2 /12
01:02.580
10
3 51.0 -
64 روز قبل 4-8-1-6-5
1-0-2 /12
01:02.690
11
3 53.0 -
22 روز قبل 1-3-6-4-6
1-1-2 /13
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:03.220
12
4 53.0 -
358 روز قبل 2-8-3-1-3
3-1-1 /12
01:03.980
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
22 روز قبل 7-3-5-10
1-0-0 /4
01:01.870
2
2 52.0 -
41 روز قبل 7-3-4
1-0-0 /3
01:02.850
3
2 53.0 -
22 روز قبل 5-4-8-7-7
0-1-0 /7
01:03.130
4
2 50.0 -
78 روز قبل 8-3-5
1-0-0 /3
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری آق اویلی بشگرد
01:03.260
5
2 50.0 -
29 روز قبل 10-3-6
1-0-0 /3
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
01:03.490
6
2 53.0 -
29 روز قبل 5-8-2-5
0-1-0 /4
01:03.840
7
2 50.0 -
41 روز قبل 11-3-9
1-0-0 /3
01:04.350
8
2 52.0 -
34 روز قبل 11-3-5-6
1-0-0 /4
حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی متین جرجانی
01:04.780
9
2 52.0 -
41 روز قبل 8-3
1-0-0 /2
جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:05.620
10
2 50.0 -
97 روز قبل 10-8-3-10
1-0-0 /4
دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل پیمان قلرعطا
01:05.660
2 53.0 -
84 روز قبل 8-6-2
0-1-0 /3
مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی
2 53.0 -
15 روز قبل 2-9
0-1-0 /2
بهرام شایان فر رمضان آچاک
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 38 تا 46 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
7 روز قبل 1-1-1-5-2
1-1-5 /9
01:10.550
2
3 54.0 -
7 روز قبل 2-1-1-2-3
1-2-4 /9
01:10.860
3
3 53.0 -
7 روز قبل 5-1-5-2-4
2-3-3 /19
01:11.400
4
3 50.0 -
21 روز قبل 2-1-3-4-1
1-1-3 /7
01:12.410
5
3 54.0 -
7 روز قبل 9-1-4-3-2
1-6-2 /15
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سید جمال میردهقان پیمان قلرعطا
01:13.360
3 50.0 -
7 روز قبل 3-3-2-2-5
3-2-3 /9
شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری
4 54.0 -
15 روز قبل 6-2-7-3-6
3-5-2 /28
مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده
3 56.0 -
7 روز قبل 6-2-3-2-2
3-8-1 /19
کریم چوگان اراز قربان اونق
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17:00 جمعه 1396/11/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
14 روز قبل 5-1-1-1-1
5-2-7 /17
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:39.850
2
5 54.0 -
14 روز قبل 2-6-5-2-6
6-5-7 /26
01:39.910
3
3 54.0 -
14 روز قبل 3-3-3-4-2
6-6-5 /18
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:40.070
4
3 53.0 -
15 روز قبل 1-1-1-1-1
0-0-7 /7
علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد
01:40.110
5
5 53.0 -
69 روز قبل 8-6-4-2-3
3-4-7 /30
مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری نورمحمد بهادر
01:40.560
6
3 52.0 -
21 روز قبل 3-4-4-3-1
4-1-2 /12
01:40.790
7
4 52.0 -
6 روز قبل 6-4-6-9-8
1-4-4 /25
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور
01:52.870
3 50.0 -
6 روز قبل 8-7-2-5-1
3-5-3 /24
مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی