جدول مسابقات هفته 29 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/03

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 13:00 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
12 روز قبل 4-4-6-4-5
0-0-0 /5
01:25.280
2
4 54.0 -
34 روز قبل 3-3
2-0-0 /2
01:25.640
3
4 52.0 -
405 روز قبل ?-?
0-0-0 /2
01:26.920
4
3 52.0 -
12 روز قبل 7-5-10-?-9
0-0-0 /7
امید فرود و نوری عطایی حمید فرود پیمان قلرعطا
01:27.670
5
3 51.0 -
237 روز قبل 5-7-6-6-?
1-0-0 /8
01:27.830
01:28.590
3 54.0 -
28 روز قبل 4-2-11-9
0-1-0 /4
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
69 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:01.110
2
2 52.0 -
35 روز قبل 5-5-8
0-0-0 /3
حاج فریدون تمنی بهمن اونق ستار مهرانی
01:03.360
3
2 50.0 -
152 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:03.500
4
2 52.0 -
21 روز قبل 7-10-4-7
0-0-0 /4
01:04.040
5
2 50.0 -
76 روز قبل 9-9-6
0-0-0 /3
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک
01:04.920
6
2 50.0 -
21 روز قبل 4-9-8-9-4
0-0-0 /7
قربان داز گنبدی عمر مهرانی متین مهرانی
01:06.550
01:06.560
01:08.660
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی نورمحمد بهادر
01:10.650
2 50.0 -
27 روز قبل 5-11
0-0-0 /2
ساتی اینچه برون سلیم خوجملی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
بنیامین خوجملی احسان جرجانی
2 50.0 -
27 روز قبل 8
0-0-0 /1
زاهد آخوند بندیشه و خدای بردی شب بو بهزاد پرویز
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
216 روز قبل 4-1-4
0-0-1 /3
01:00.680
2
2 53.0 -
48 روز قبل 5-3-1
1-0-1 /3
01:00.810
3
2 52.0 -
28 روز قبل 1-7-4-2
0-1-1 /4
بهروز کوبش و عبدالحی سیامی حاجی محمد نوایی ابوطالب چاریزاده
01:00.870
4
2 52.0 -
54 روز قبل 5-6-4-1
0-0-1 /4
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی
01:00.980
5
2 50.0 -
21 روز قبل 1
0-0-1 /1
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر
01:01.360
6
2 50.0 -
40 روز قبل 7-7-2-3-3
2-1-0 /5
01:02.190
7
2 52.0 -
20 روز قبل 5-8-7-7-1
0-0-1 /5
01:02.260
8
2 50.0 -
48 روز قبل 11-1-5
0-0-1 /3
بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا
01:03.550
2 53.0 -
5 روز قبل 1-7-3-5-10
1-0-1 /5
2 51.0 -
20 روز قبل 6-1-5-3-10
1-0-1 /9
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
2 52.0 -
12 روز قبل 8-4-8-7-6
0-2-0 /9
عارف کسلخه فیض الله رجال
2 52.0 -
5 روز قبل 6-7-1-4-7
0-0-1 /5
محمد امین قزاقی بهروز مرجانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
35 روز قبل 2
0-1-0 /1
01:02.330
2
2 54.0 -
40 روز قبل 3-2
1-1-0 /2
مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی
01:02.620
3
2 50.0 -
5 روز قبل 5-10-3-6
1-0-0 /4
رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
01:02.760
4
2 50.0 -
21 روز قبل 3-8
1-0-0 /2
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:02.900
5
2 52.0 -
55 روز قبل 6-3-7-6-7
1-0-0 /6
01:03.110
6
2 51.0 -
55 روز قبل 5-9-6-2-11
0-1-0 /5
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.470
7
2 50.0 -
5 روز قبل 7-11-3-9
1-0-0 /4
01:03.480
8
2 50.0 -
5 روز قبل 4-8-3-5
1-0-0 /4
01:03.540
9
2 50.0 -
40 روز قبل 6-7-3-9-5
1-0-0 /5
محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:03.850
2 53.0 -
13 روز قبل 2
0-1-0 /1
مبین کلته محمداسلم محمدی
2 53.0 -
76 روز قبل 2-8
0-1-0 /2
فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:30 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
41 روز قبل 4-3-?
1-0-0 /3
محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور نادر صالح پور
01:40.620
2
3 52.0 -
6 روز قبل 9-2-8-5-4
0-1-0 /9
01:40.930
3
4 54.0 -
385 روز قبل 5-6-6-3-5
2-0-0 /10
محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی آق اویلی بشگرد
01:44.260
4
4 51.0 -
111 روز قبل 8-7-?-3-4
1-0-0 /7
رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:45.120
5
3 52.0 -
159 روز قبل ?
0-0-0 /1
01:47.620
6
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:56.920
3 50.0 -
70 روز قبل 6-5-10-4-6
0-0-0 /5
مشهد یلمه بهروز مرجانی
4 52.0 -
420 روز قبل 7
0-0-0 /1
امیر میرمحمدی حمید صالح پور
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
خانم تکتم اسلامی امید جهانیان نورمحمد بهادر
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:00 پنج شنبه 1396/12/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
5 روز قبل 6-3-4-4-3
4-1-2 /13
01:37.910
2
3 53.0 -
27 روز قبل 4-8-1-2-2
1-2-2 /9
01:37.990
3
3 52.0 -
6 روز قبل 5-5-6-9-1
0-2-2 /10
محمدتقی بابالوئی حمید روشنی یاسر جرجانی
01:38.260
4
3 53.0 -
13 روز قبل 1-2-2-6-7
3-2-2 /12
دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد
01:38.490
5
3 53.0 -
5 روز قبل 4-2-1-3-4
1-1-3 /8
01:39.070
6
3 52.0 -
6 روز قبل 3-2-2-2-6
2-6-0 /12
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:39.330
7
3 56.0 -
27 روز قبل 7-2-5-10-1
6-3-1 /20
01:40.780
3 50.0 -
6 روز قبل 4-6-3-3-3
4-2-1 /17
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری
3 50.0 -
27 روز قبل 11-1-1-5-10
0-0-3 /10
امید گرکز ناصر حاجی زاده