جدول مسابقات هفته 30 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/04

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
36 روز پیش 4-3-2-2-5
1-2-0/5
01:09.830
2
2 54.0 -
14 روز پیش 1-2
0-1-1/2
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی بنیامین جرجانی
01:09.870
3
2 53.0 -
36 روز پیش 3-4-1
1-0-1/3
01:10.260
4
2 51.0 -
42 روز پیش 2-2-5-3
1-2-0/4
مصطفی محمد یاران میلاد پایدار نورمحمد بهادر
01:10.450
5
2 52.0 -
49 روز پیش 6-1-8
0-0-1/3
01:11.410
01:11.460
7
2 50.0 -
36 روز پیش 6-3-3-2
2-1-0/4
01:13.170
2 50.0 -
168 روز پیش 1
0-0-1/1
سید مهدی حقگو احمد ایری
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
36 روز پیش 5-5-5
0-0-0/3
01:01.150
2
2 52.0 -
36 روز پیش 6-6
0-0-0/2
حاج عبدی سید مختوم تویلی قربانی بنیامین جرجانی
01:01.290
3
2 52.0 -
-
0-0-0/0
01:02.130
01:02.350
5
2 52.0 -
84 روز پیش 9-6
0-0-0/2
باشگاه سوارکاری زرین امید ایری نورمحمد بهادر
01:02.770
7
2 52.0 -
22 روز پیش 4
0-0-0/1
01:04.380
8
2 50.0 -
-
0-0-0/0
خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی جواد آچاک
01:04.580
9
2 52.0 -
182 روز پیش 6
0-0-0/1
01:04.620
10
2 50.0 -
22 روز پیش 7
0-0-0/1
01:05.040
2 52.0 -
-
0-0-0/0
کاوه اختراعی مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (کورس ویژه ) (2 سال) جایزه اول: 340,000,000 ریال جایزه دوم: 160,000,000 ریال جایزه سوم: 100,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
70 روز پیش 1-1-3-3
2-0-2/4
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
00:59.630
2
2 51.0 -
35 روز پیش 1-3-2-2
1-2-1/4
00:59.660
01:00.020
4
2 52.0 -
21 روز پیش 1-2-5-1
0-1-2/4
01:00.040
5
2 52.0 -
55 روز پیش 1-1
0-0-2/2
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:00.270
6
2 50.0 -
21 روز پیش 3-1
1-0-1/2
01:00.660
7
2 52.0 -
42 روز پیش 5-2-4
0-1-0/3
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری پیمان قلرعطا
01:00.750
8
2 52.0 -
56 روز پیش 1-2-?
0-1-1/3
01:01.300
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ ) (از 3 تا 7 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 59.0 -
21 روز پیش 1-2-3-1-6
4-7-18/33
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:09.580
2
3 52.0 -
13 روز پیش 1-1-2-2-1
0-3-7/11
محمدمهدی طلائی کمال قربانی جواد آچاک
01:09.710
3
3 52.0 -
6 روز پیش 4-1-1-1-1
0-0-7/8
01:09.730
4
3 54.0 -
6 روز پیش 3-3-3-3-4
7-6-5/19
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی
01:10.450
5
3 56.0 -
6 روز پیش 1-5-1-1-1
5-2-8/18
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:10.460
6
3 52.0 -
13 روز پیش 2-1-1-1-4
2-2-6/19
01:10.600
7
4 52.0 -
13 روز پیش 5-2-3-4-3
3-3-4/17
01:11.380
8
5 53.0 -
6 روز پیش 5-8-6-4-2
3-4-7/31
مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری نورمحمد بهادر
01:11.400
9
7 55.0 -
274 روز پیش 6-5-5-3-3
9-15-24/57
امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی ابوطالب چاریزاده
01:12.630
10
4 50.0 -
76 روز پیش 9-3-5-4-1
2-1-7/23
01:13.320
11
4 52.0 -
6 روز پیش 7-6-4-6-9
1-4-4/26
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:15.440
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:30 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز پیش 3-1-7-5-3
2-2-1/10
01:38.550
2
3 50.0 -
28 روز پیش 8-2-10-5-6
2-3-0/15
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:38.920
3
3 51.0 -
6 روز پیش 5-5-6-2-2
1-2-1/8
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی جواد آچاک
01:38.990
4
3 51.0 -
6 روز پیش 3-4-8-6-5
3-3-0/19
01:39.420
5
3 52.0 -
14 روز پیش 2-3-4-6-2
2-3-0/16
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت آرمین آق آتابای
01:39.800
6
3 52.0 -
55 روز پیش 5-6-5-3-1
4-1-1/14
01:40.840
7
3 52.0 -
14 روز پیش 4-4-7-4-1
2-2-1/15
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:41.180
8
3 50.0 -
6 روز پیش 6-3-2-3-4
2-3-0/12
یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد رامین قهرمان
01:41.820
9
4 53.0 -
6 روز پیش 12-2-8-3-1
3-1-1/13
01:43.300
5 54.0 -
14 روز پیش 2-6-3-4-6
4-3-0/19
مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی
3 55.0 -
14 روز پیش 5-6-1-4-5
1-1-2/8
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 36 تا 46 امتیاز ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:00 جمعه 1396/12/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 53.0 -
41 روز پیش 6-6-6-7-5
3-2-3/20
01:36.390
2
4 54.0 -
41 روز پیش 4-1-1-4-5
2-1-4/16
01:36.640
3
4 52.0 -
35 روز پیش 3-1-4-3-5
2-2-3/12
01:37.800
4
3 50.0 -
49 روز پیش 1-1-1-2-4
0-1-4/8
01:38.630
5
4 56.0 -
62 روز پیش 5-4-7-1-5
2-4-3/14
01:39.070
6
4 52.0 -
22 روز پیش 1-2-3-3-4
5-1-2/9
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:39.530
7
4 52.0 -
85 روز پیش 8-3-3-5-6
5-0-2/18
01:40.820
4 54.0 -
153 روز پیش 3-?-6-2-1
4-4-2/21
حامد چاوش رشید روشنی
3 55.0 -
41 روز پیش 2-2-2-2-1
1-5-3/10
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی