جدول مسابقات هفته 2 فصل بهار گنبد کاووس 1397/01/23

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
6 روز قبل 2
0-1-0 /1
01:12.850 (54.0Kg)
2
4 53.0 -
26 روز قبل 4-5-5-4-5
0-0-0 /5
[0.25] 01:12.890 (53.0Kg)
3
3 54.0 -
41 روز قبل 8-2
0-1-0 /2
[2.25] 01:13.280 (55.0Kg)
4
4 51.0 -
48 روز قبل 5-5-7-6-6
1-0-0 /9
[3.25] 01:13.460 (55.0Kg)
[3.5] 01:13.530 (53.0Kg)
6
4 52.0 -
6 روز قبل 4-7-4-7-5
0-0-0 /10
محمود نور محمدی و بهروز یلقی حمید فرود عبدالحلیم قبادی
[4.0] 01:13.610 (52.0Kg)
7
3 50.0 -
6 روز قبل 6
0-0-0 /1
[4.25] 01:13.640 (51.0Kg)
8
3 53.0 -
41 روز قبل 2-5-4-4-6
1-1-0 /9
میکائیل و احسان خوجملی اسکندر خوجملی آرمین آق آتابای
[6.75] 01:14.090 (55.0Kg)
[8.25] 01:14.440 (54.0Kg)
10
3 51.0 -
62 روز قبل 6-10-3-?
1-0-0 /4
[9.25] 01:14.660 (54.0Kg)
11
3 52.0 -
41 روز قبل 7-9-7-2-7
0-1-0 /6
[9.5] 01:14.670 (52.0Kg)
12
5 50.0 -
-
0-0-0 /0
مهندس قدیر رئوفی رضا ساجدی ابوطالب چاریزاده
[21.5] 01:18.700 (56.0Kg)

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
5 آهوی نوروزی آتا نفس انفاس 2 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4)]
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (8 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
82 روز قبل 9-10-1
0-0-1 /3
01:02.050 (52.0Kg)
2
4 52.0 -
34 روز قبل 1-6-4-4
0-0-1 /4
[3.0] 01:02.550 (56.0Kg)
3
3 50.0 -
89 روز قبل 5-8-6-6-4
0-0-1 /10
حاج قاریقدی حسن قاسمی مسلم قولاق پیمان قلرعطا
[4.5] 01:02.790 (53.0Kg)
4
3 50.0 -
33 روز قبل 1-4-7
0-0-1 /3
حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه بنیامین جرجانی
[5.25] 01:02.920 (53.0Kg)
5
3 52.0 -
75 روز قبل 1
0-0-1 /1
[7.25] 01:03.250 (55.0Kg)
6
3 50.0 -
6 روز قبل 6-10-9-1-6
0-0-1 /6
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری مهرداد خوجملی
[8.25] 01:03.410 (55.0Kg)
7
3 50.0 -
82 روز قبل 10-10-10-1
0-0-1 /4
[9.75] 01:03.750 (55.0Kg)
8
3 52.0 -
6 روز قبل 4-10-6-6-7
0-0-1 /8
[10.0] 01:03.780 (56.0Kg)
9
3 50.0 -
40 روز قبل 8-8-1-5
0-0-1 /4
[16.0] 01:05.027 (56.0Kg)

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
9 روجیک باشگاه درخشش 2 3 [diisopropylamin(3)]
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
6 روز قبل 3-7-5-2-4
1-1-0 /5
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک
01:01.480 (55.0Kg)
2
3 54.0 -
6 روز قبل 4-2
0-1-0 /2
[5.0] 01:02.350 (56.0Kg)
3
3 52.0 -
33 روز قبل 4-6
0-0-0 /2
[7.0] 01:02.720 (56.0Kg)
4
3 50.0 -
33 روز قبل 5-10-7
0-0-0 /3
[7.5] 01:02.760 (56.0Kg)
5
3 53.0 -
6 روز قبل 6-6-3
1-0-0 /3
میثم گودرزی و محسن نیلی امیر جعفرپور نادر صالح پور
[8.0] 01:02.840 (55.0Kg)
6
4 50.0 -
27 روز قبل 5-6-6-5-10
0-0-0 /7
[21.0] 01:05.790 (51.0Kg)
3 50.0 -
-
0-0-0 /0
رضا صالحی زیارانی حمید فرود
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
26 روز قبل 2-1-7-3-2
1-3-2 /8
عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق نورمحمد بهادر
01:00.840 (56.0Kg)
2
3 54.0 -
6 روز قبل 2-7-3-5-3
2-2-2 /14
شمس الدین آق آتابای یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک
[2.0] 01:01.190 (56.0Kg)
3
3 55.0 -
6 روز قبل 1-1-4-1-1
1-0-4 /6
[5.5] 01:01.870 (55.0Kg)
4
3 53.0 -
61 روز قبل 2-1-1-1-3
1-1-3 /5
[5.75] 01:01.910 (56.0Kg)
5
4 50.0 -
6 روز قبل 8-4-6-4-6
4-2-1 /20
مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری آق اویلی بشگرد
[6.0] 01:01.920 (55.0Kg)
6
3 52.0 -
6 روز قبل 3-1-3-1-2
2-1-2 /5
[6.5] 01:01.990 (53.0Kg)
7
4 51.0 -
6 روز قبل 6-8-5-7-1
3-1-2 /18
[8.5] 01:02.340 (54.0Kg)
8
3 52.0 -
26 روز قبل 4-3-2-3-1
2-4-1 /10
[10.5] 01:02.750 (55.0Kg)
9
4 52.0 -
103 روز قبل 6-7-5-5-2
2-3-1 /13
[16.5] 01:04.040 (52.0Kg)
3 52.0 -
6 روز قبل 4-3-4-7-8
2-1-2 /12
قربان محمد سن سبلی و حسین طاهری امید ایری

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
7 لندی یعقوب کوچک نژاد 2 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), phenylbutazone(4)]
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 14امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
33 روز قبل 1-8-6-2
0-1-1 /4
مرحومان ابراهیم آتابای و آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی
01:01.970 (53.0Kg)
2
3 51.0 -
34 روز قبل ?-1-2
0-1-1 /3
[1.0] 01:02.170 (55.0Kg)
3
3 51.0 -
6 روز قبل 3-6-9-8-8
2-0-1 /9
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری کمال دالی جه عطا
[3.0] 01:02.650 (53.0Kg)
4
3 53.0 -
27 روز قبل 8-6-5-3-2
2-2-0 /12
[6.0] 01:03.170 (55.0Kg)
5
4 53.0 -
55 روز قبل 7-3-2-5-2
2-2-0 /12
[8.0] 01:03.580 (54.0Kg)
6
4 50.0 -
6 روز قبل 9-9-1-8-3
1-0-1 /5
حالت قلی ناظری جلال قلرعطا مبین قلرعطا
[8.5] 01:03.700 (54.0Kg)
7
4 52.0 -
6 روز قبل 8-3-6-6-5
1-2-0 /22
کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی فیض الله رجال
[8.75] 01:03.710 (53.0Kg)
8
4 51.0 -
76 روز قبل 7-8-9-1-2
0-1-1 /8
[10.75] 01:04.140 (56.0Kg)
9
4 52.0 -
110 روز قبل 6-1-3-2-6
1-1-1 /8
مسلم و محمد طیب یلمه ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا
[11.75] 01:04.280 (52.0Kg)
10
3 52.0 -
33 روز قبل 2-3-5-4-8
1-2-0 /9
امیر قلی خانی و وحید گمار قربان محمد قولرعطا آرمین آق آتابای
[16.75] 01:05.400 (55.0Kg)
3 50.0 -
166 روز قبل 7-1-3
1-0-1 /3
مرحوم علی یلبنده صالح بردی گوگ
3 52.0 -
48 روز قبل 2-3-2
1-2-0 /3
آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 14امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 پنج شنبه 1397/01/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
27 روز قبل 5-2-1
0-1-1 /3
01:10.860 (55.0Kg)
2
3 52.0 -
27 روز قبل 2-3-2-3-6
2-2-0 /5
مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی کمال دالی جه عطا
[1.5] 01:11.160 (53.0Kg)
3
4 55.0 -
26 روز قبل 3-6-7-5-2
1-1-1 /6
[3.0] 01:11.420 (55.0Kg)
[4.0] 01:11.620 (50.0Kg)
5
3 50.0 -
47 روز قبل 7-6-3-3-2
2-1-0 /5
[8.0] 01:12.690 (55.0Kg)
6
4 53.0 -
26 روز قبل 5-5-7-1-6
1-0-1 /8
[10.5] 01:13.022 (55.0Kg)
7
3 50.0 -
54 روز قبل 1-8
0-0-1 /2
[13.5] 01:14.250 (54.0Kg)
8
3 50.0 -
83 روز قبل 7-1-4-4
0-0-1 /4
[16.0] 01:15.080 (54.0Kg)
3 51.0 -
47 روز قبل 4-2-2-5-3
1-2-0 /5
مصطفی محمد یاران میلاد پایدار