جدول مسابقات هفته 7 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/07

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 36 تا 46 امتیاز) (از 3 تا 8 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 57.0 -
49 روز قبل 1-1-4-2-3
3-2-4 /11
جلیل و کامران باستان امید ایری نورمحمد بهادر
01:06.280 (57.0Kg)
2
3 50.0 -
7 روز قبل 1-2-1-1-4
0-2-3 /7
[8.0] 01:07.970 (54.0Kg)
3
3 52.0 -
7 روز قبل 2-1-2-1-2
0-3-2 /5
[9.0] 01:08.250 (55.0Kg)
4
4 52.0 -
7 روز قبل 4-2-3-5-1
3-4-1 /13
[15.0] 01:09.490 (54.0Kg)
5
4 52.0 -
7 روز قبل 3-5-1-5-7
3-2-2 /15
[18.0] 01:10.450 (54.0Kg)
4 52.0 -
49 روز قبل 4-2-1-4-1
2-2-3 /10
مرحوم حاج خدای بردی کسه خان محمد چپرلی رامین قهرمان
8 57.0 -
49 روز قبل 7-3-7-7-6
3-8-1 /17
حسین باقچقی خان محمد چپرلی
6 52.0 -
119 روز قبل 3-1-3-7-4
2-3-2 /13
کوروش حدادی محمداسلم محمدی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 آتابیگ امید ایری 1 3 [diisopropylamin(3)]
6 دل آرا 3 امید ایری 2 3 [diisopropylamin(3)]
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای
01:04.010 (54.0Kg)
[7.0] 01:05.550 (55.0Kg)
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج رجب قریشی و حاجی صفر نظری اسماعیل خوجملی بنیامین جرجانی
[8.5] 01:05.830 (53.0Kg)
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[10.5] 01:06.290 (54.0Kg)
[12.0] 01:06.590 (52.0Kg)
[12.5] 01:06.680 (56.0Kg)
7
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
ملا حمید دولت خواه خان محمد چپرلی رامین قهرمان
[13.5] 01:07.030 (51.0Kg)
8
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[22.0] 01:09.290 (55.0Kg)
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج آق اویلی خجسته محمد ارمشی قربان محمد اودک
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
علی و رادوین ارازلی رشید عطایی
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
یوسف ایگدری ایوب ایگدری
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 36 تا 44 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
8 روز قبل 2-2-2-1-3
1-5-1 /7
00:59.630 (55.0Kg)
2
4 54.0 -
41 روز قبل 1-4-1-1-1
0-1-5 /10
[0.125] 00:59.650 (54.0Kg)
3
4 50.0 -
41 روز قبل 3-2-1-8-3
4-2-2 /10
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک
[2.0] 00:59.950 (54.0Kg)
4
4 50.0 -
8 روز قبل 1-4-1-2-1
0-2-3 /7
[3.5] 01:00.220 (54.0Kg)
5
4 52.0 -
8 روز قبل 4-4-3-1-3
2-3-1 /10
تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی ستار مهرانی
[4.0] 01:00.390 (56.0Kg)
5 56.0 -
42 روز قبل 2-8-3-?-6
4-5-2 /23
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی نورمحمد بهادر
4 50.0 -
8 روز قبل 6-4-4-2-3
2-2-2 /11
سید امیر رضا تقوی عبدالحی مهرانی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
5 گلی رشید روشنی 2 4 [ergonovine(4)]
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:30 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
8 روز قبل 3-2-4-5-8
2-1-0 /10
01:40.890 (56.0Kg)
2
3 54.0 -
8 روز قبل 2-5-1-5
0-1-1 /4
[0.125] 01:40.910 (56.0Kg)
3
3 55.0 -
42 روز قبل 4-1-7-2-4
1-1-1 /8
[5.5] 01:41.840 (55.0Kg)
4
3 53.0 -
7 روز قبل 7-1-4-3-4
3-0-1 /14
مروه آق و حدیثه حرک عطا قربان محمد قولرعطا پیمان قلرعطا
[6.0] 01:41.950 (54.0Kg)
5
3 51.0 -
8 روز قبل 5-3-5-8-6
1-0-1 /12
[7.5] 01:42.240 (51.0Kg)
6
3 50.0 -
8 روز قبل 2-3-?-9-6
2-1-0 /9
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی رامین قهرمان
[9.5] 01:42.630 (50.0Kg)
7
4 53.0 -
15 روز قبل 9-6-1-3-2
1-1-1 /9
[15.5] 01:44.230 (55.0Kg)
4 54.0 -
7 روز قبل 4-2-1-6-4
0-1-1 /6
3 50.0 -
49 روز قبل 4-5-1
0-0-1 /3
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:00 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
41 روز قبل 5-6-3-1
1-0-1 /4
حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا
01:39.250 (51.0Kg)
2
3 52.0 -
14 روز قبل 4-7-2-2
0-2-0 /4
[2.0] 01:39.600 (59.0Kg)
3
4 53.0 -
7 روز قبل 3-5-4-2-2
3-2-0 /9
[3.0] 01:39.820 (53.0Kg)
4
3 54.0 -
7 روز قبل 4-2-4-8-5
0-1-1 /7
حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
[6.5] 01:41.410 (56.0Kg)
5
4 50.0 -
14 روز قبل 8-6-2-4-4
2-1-0 /7
[24.0] 01:46.640 (53.0Kg)
4 53.0 -
7 روز قبل 6-5-4-4-5
3-0-1 /12
باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا
3 52.0 -
7 روز قبل 7-1
0-0-1 /2
هورس ایران تویلی قربانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:30 جمعه 1397/02/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
41 روز قبل ?-7-7-2-5
6-3-1 /22
01:38.680 (56.0Kg)
2
3 55.0 -
21 روز قبل 5-6-1-2-4
1-1-3 /13
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
[2.0] 01:38.990 (56.0Kg)
3
3 53.0 -
7 روز قبل 3-2-5-8-3
5-4-0 /14
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[3.0] 01:39.130 (55.0Kg)
4
3 53.0 -
15 روز قبل 4-2-1-1-1
1-1-3 /6
[6.0] 01:39.840 (53.0Kg)
5
3 50.0 -
7 روز قبل 6-2-4-1-4
0-2-2 /13
ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه رامین قهرمان
[8.0] 01:40.420 (50.0Kg)
6
3 52.0 -
21 روز قبل 4-3-4-7-8
2-1-2 /12
[10.0] 01:40.810 (55.0Kg)
7
4 52.0 -
90 روز قبل 6-1-12-7-5
0-0-3 /11
[20.0] 01:43.340 (54.0Kg)
8
4 50.0 -
15 روز قبل 5-8-4-6-4
4-2-1 /21
[24.0] 01:44.330 (51.0Kg)
9
4 52.0 -
15 روز قبل 9-6-7-5-5
2-3-1 /14
[24.0] 01:44.350 (52.0Kg)