جدول مسابقات هفته 8 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/13

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
20 روز پیش 9
0-0-0/1
01:12.070
2
3 52.0 -
159 روز پیش 5
0-0-0/1
[2.0] 01:12.460
[3.5] 01:12.830
4
4 52.0 -
26 روز پیش 5-6
0-0-0/2
[3.5] 01:12.840
5
4 52.0 -
103 روز پیش 6-5-7-6
0-0-0/4
[6.0] 01:13.520
[12.0] 01:17.430
7
3 52.0 -
-
0-0-0/0
[13.5] 01:17.850
[16.0] 01:18.530
3 52.0 -
-
0-0-0/0
پرهام پانته آ یمین اسکندر خوجملی
4 50.0 -
-
0-0-0/0
غفور یلقی عبدالله یلقی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0/0
حکیم و عبدی کلته ضیاء سخاوت پیمان قلرعطا
01:03.240
2
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای
[11.0] 01:05.670
3
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مهدی محمد طاها و علی بابایی قارمحمد گری بنیامین ملایی
[14.0] 01:06.300
[16.0] 01:06.670
[19.0] 01:07.360
[20.0] 01:07.770
2 50.0 -
-
0-0-0/0
سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم حاجی امام وردی حالت بردی مهرانی عبدالجبار مهرانی
2 52.0 -
-
0-0-0/0
خلیل و اسحاق جرجانی احسان جرجانی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
90 روز پیش 2-9
0-1-0/2
01:01.880
2
3 50.0 -
69 روز پیش 8-4-8-3-5
1-0-0/5
[4.5] 01:02.660
3
4 51.0 -
26 روز پیش 9-?-5-5-10
0-1-0/8
حاج یاسین اونق بهمن اونق امیر مختومی
[5.0] 01:02.780
4
3 50.0 -
69 روز پیش 7-7-11-3-9
1-0-0/5
حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
[8.5] 01:03.520
5
3 52.0 -
13 روز پیش 5-10-8-8-11
1-0-0/8
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی یاسر جرجانی
[10.0] 01:03.770
6
3 53.0 -
54 روز پیش 10-12-9-10-8
0-1-0/9
[11.0] 01:04.000
7
3 50.0 -
48 روز پیش ?-10-3-6
1-0-0/4
جمشید قورچای و آیدین هیوه چی نوری قورچایی بنیامین جرجانی
[12.0] 01:04.190
8
3 50.0 -
96 روز پیش 3-4-7-7
1-0-0/4
[16.0] 01:05.000
9
3 52.0 -
236 روز پیش 4-3-6
1-0-0/3
[17.5] 01:05.280
10
3 50.0 -
26 روز پیش 4-3-7
1-0-0/3
[18.5] 01:05.330
11
3 51.0 -
160 روز پیش 9-11-9-5-2
0-1-0/8
مهدی و سلمان نعیمی احمد خوجملی علی رضا شامیر
[37.0] 01:10.490
3 51.0 -
61 روز پیش 2-6
0-1-0/2
عاشور قربان پور بهروز ایری
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده ) (از 3 تا 7 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
48 روز پیش 4-6
0-0-0/2
شاه محمد شیر محمدی خداوردی طعنه نورمحمد بهادر
01:04.050
2
3 50.0 -
48 روز پیش 7-6-9
0-0-0/3
محمد رئوف اجه کعبه وسما مهروز اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
[3.5] 01:04.820
[5.0] 01:05.070
4
7 50.0 -
1575 روز پیش 5-7-12-6
0-0-0/4
باشگاه پران سر آمل اسماعیل نعلبند طاهر گوگ نژاد
[6.0] 01:05.110
5
3 50.0 -
167 روز پیش 8
0-0-0/1
[6.5] 01:05.270
6
3 50.0 -
13 روز پیش 5-7
0-0-0/2
[8.5] 01:05.740
7
3 52.0 -
90 روز پیش 10
0-0-0/1
حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
[9.5] 01:05.910
8
3 50.0 -
48 روز پیش 10-8
0-0-0/2
حکیم و طواق بای قانقرمه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی
[14.0] 01:06.980
9
4 50.0 -
13 روز پیش 7-8
0-0-0/2
حاج غفور شریفی محمد نظری علی رجال
[16.5] 01:07.680
3 50.0 -
104 روز پیش 7-6-5
0-0-0/3
محمد علی بیگی علیرضا سلیمانی
3 52.0 -
-
0-0-0/0
محمد صفا تاتاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
3 52.0 -
26 روز پیش 7-11
0-0-0/2
هادی و دانیال خوجملی مسعود خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:00 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
13 روز پیش 1-9-8-6-5
0-1-1/8
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل امیر مختومی
01:44.550
2
3 52.0 -
7 روز پیش 1-4-3-5-9
2-0-1/10
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی
[2.0] 01:44.910
3
3 51.0 -
48 روز پیش 3-8-8-5-2
1-2-0/7
[4.0] 01:45.360
4
3 50.0 -
69 روز پیش 6-7-7-2-3
2-1-0/6
[6.5] 01:45.970
5
3 50.0 -
13 روز پیش 1-4
0-0-1/2
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
[15.0] 01:47.830
6
4 51.0 -
47 روز پیش 5-2-2-3-11
1-2-0/5
سرکار خانم گلدوست رسول خرمالی قربان محمد اودک
[25.0] 01:50.550
7
3 50.0 -
5 روز پیش 6-2-3-?-9
2-1-0/10
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی متین جرجانی
[25.0] 01:50.560
3 54.0 -
26 روز پیش 1-3-9-8-3
2-0-1/5
جلیل دوگونچی احمد خوجملی
4 54.0 -
5 روز پیش ?-4-2-1-6
0-1-1/7
آرشام روان باشگاه درخشش
3 52.0 -
13 روز پیش 7-1-7-8
0-0-1/4
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:30 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
7 روز پیش 4-1-2-5-3
1-1-2/6
01:42.180
2
3 54.0 -
7 روز پیش 2-2-2-4-5
0-3-1/8
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
[8.5] 01:43.850
3
4 52.0 -
7 روز پیش 5-6-7-4-4
2-2-1/18
علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان
[10.5] 01:44.250
4
3 52.0 -
12 روز پیش 2-4-8-6-5
2-3-0/14
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
[14.5] 01:45.200
5
5 50.0 -
7 روز پیش 6-6-2-2-4
0-4-0/20
[18.0] 01:45.830
6
4 52.0 -
7 روز پیش 7-9-4-2-5
0-3-1/13
[18.5] 01:45.950
7
4 52.0 -
7 روز پیش 11-9-8-2-1
0-1-2/6
حوریه و هلیا ستایش زاده و ابراهیم جهانگیری امید ایری آرمین آق آتابای
[32.0] 01:51.360
4 50.0 -
7 روز پیش 8-8-1-8-1
0-0-2/7
علی میرابی و جبار کتوک یونس کسلخه
4 54.0 -
146 روز پیش 4-2-5-3-4
2-2-1/14
مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی قربان محمد اودک