جدول مسابقات هفته 10 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/20

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 14:30 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
104 روز قبل 4-2-11-9
0-1-0 /4
02:09.840 (54.0Kg)
[0.25] 02:09.860 (55.0Kg)
3
3 53.0 -
21 روز قبل 4-8-2-5-4
1-1-0 /11
[7.5] 02:11.610 (58.0Kg)
4
3 52.0 -
21 روز قبل 6-2-6-4-4
0-1-0 /5
محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
[15.5] 02:14.160 (52.0Kg)
5
4 51.0 -
21 روز قبل 5-4-5-5-7
1-0-0 /11
[25.0] 02:14.290 (51.0Kg)
6
3 54.0 -
7 روز قبل 2-5
0-1-0 /2
[18.0] 02:14.830 (55.0Kg)
7
4 52.0 -
7 روز قبل 5-6-5-7-6
0-0-0 /5
[42.0] 02:23.930 (53.0Kg)
8
3 53.0 -
153 روز قبل 7-7-3-6
1-0-0 /4
[45.0] 02:25.080 (55.0Kg)
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:45 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.980 (53.0Kg)
[6.0] 01:03.310 (51.0Kg)
3
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حاجی بگ خان و حاجی قربان بردی خانی دوردی کوچک نژاد آق اویلی بشگرد
[11.0] 01:04.330 (55.0Kg)
[18.0] 01:05.840 (54.0Kg)
5
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
جمیل عاشوری جمال آموت مهران عطا
[28.5] 01:08.410 (52.0Kg)
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحومان ارجان مرد جان و ابراهیم آق آتابای حسین اونق مهرداد خوجملی
[30.0] 01:08.760 (55.0Kg)
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
بهنام و حامد چاوش کمال قربانی علی رضا شامیر
[30.5] 01:08.930 (52.0Kg)
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
حاج مجید قوجق ناز محمد قره داشلی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
6 تونیکس تویلی قربانی 1 3 [diisopropylamin(3)]
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 46 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16:15 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
6 روز قبل 2-2-3-3-2
5-4-2 /11
01:49.190 (55.0Kg)
2
4 54.0 -
6 روز قبل 6-2-6-4-3
2-5-2 /15
[1.5] 01:49.430 (57.0Kg)
3
3 50.0 -
6 روز قبل 5-1-1-2-2
0-3-3 /7
[2.0] 01:49.500 (51.0Kg)
4
4 53.0 -
6 روز قبل 7-6-6-1-3
4-2-3 /13
[6.5] 01:50.450 (55.0Kg)
5
4 52.0 -
76 روز قبل 1-6-3-4-4
4-1-3 /14
[8.5] 01:50.940 (54.0Kg)
6
4 55.0 -
6 روز قبل 3-1-?-7-7
7-3-2 /24
[8.5] 01:50.950 (58.0Kg)
7
5 57.0 -
110 روز قبل 4-4-5-2-5
1-3-4 /17
[17.0] 01:54.630 (57.0Kg)
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 36 تا 48 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16:45 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 56.0 -
13 روز قبل ?-2-8-3-?
4-5-2 /24
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی ستار مهرانی
01:50.140 (57.0Kg)
2
4 50.0 -
6 روز قبل ?-3-3-2-1
5-2-2 /12
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
[0.125] 01:50.150 (55.0Kg)
3
4 52.0 -
6 روز قبل 2-4-7-3-3
5-3-1 /17
مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر
[0.25] 01:50.180 (57.0Kg)
4
4 52.0 -
6 روز قبل 3-1-1-3-3
3-0-3 /7
رامین و آرمین عرازنژاد نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
[4.0] 01:50.880 (53.0Kg)
4 52.0 -
6 روز قبل 1-5-4-4-3
2-3-2 /12
تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی
3 51.0 -
13 روز قبل 1-2-2-2-1
1-5-2 /8
داود مشرقی عبدالرحمن کلته
4 56.0 -
13 روز قبل 2-1-4-1-1
0-2-5 /11
جعفر عابدینی رشید روشنی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 17:30 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز قبل 1-3-2-4-5
2-1-1 /11
01:51.260 (56.0Kg)
2
4 53.0 -
7 روز قبل 3-5-6-7-4
3-2-1 /19
علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان
[1.75] 01:51.580 (53.0Kg)
3
3 52.0 -
7 روز قبل 4-2-4-8-6
2-3-0 /15
مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
[2.0] 01:51.600 (53.0Kg)
4
3 52.0 -
13 روز قبل 2-2-5-1-5
0-2-1 /5
[5.0] 01:52.380 (56.0Kg)
5
5 50.0 -
7 روز قبل 5-6-6-2-2
0-4-0 /21
[5.5] 01:52.750 (55.0Kg)
6
3 55.0 -
20 روز قبل 1-4-5-1-3
3-0-2 /9
[8.0] 01:53.280 (55.0Kg)
3 50.0 -
7 روز قبل 2-1-4-3-5
2-1-1 /11
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده پیمان قلرعطا
3 54.0 -
55 روز قبل 9-7-1-4-4
0-1-2 /13
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی مهران عطا
3 54.0 -
7 روز قبل 1-1-9-8-6
0-1-2 /9
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل نادر صالح پور
3 53.0 -
14 روز قبل 3-1-7-9-1
1-0-2 /5
ایلهان سینان و آتلی نیازی جمشید روشنی
4 54.0 -
153 روز قبل 4-2-5-3-4
2-2-1 /14
4 50.0 -
13 روز قبل 7-9-6-1-3
1-1-1 /10
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18:00 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 4-6-7-7-2
2-1-0 /7
01:52.070 (52.0Kg)
2
3 53.0 -
21 روز قبل 3-7-7-5-8
1-0-1 /8
[7.0] 01:53.560 (56.0Kg)
3
3 52.0 -
55 روز قبل 6-3-5-3-1
2-0-1 /5
سردار و سولماز آزمون کمال قربانی ابوطالب چاریزاده
[7.5] 01:53.640 (56.0Kg)
4
3 52.0 -
21 روز قبل 9-1-5-4-12
0-0-1 /5
[14.0] 01:55.100 (55.0Kg)
5
3 51.0 -
27 روز قبل 1-2-4-4-10
0-1-1 /5
[15.0] 01:55.440 (57.0Kg)
6
3 50.0 -
7 روز قبل 3-3-8-8-5
2-2-0 /8
[19.5] 01:56.390 (57.0Kg)
7
5 53.0 -
54 روز قبل 3-2-5-6-7
1-2-0 /11
[24.0] 01:57.420 (53.0Kg)
8
3 54.0 -
28 روز قبل 3-3-6-9-8
3-0-1 /10
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری بنیامین ملایی
[33.0] 01:59.590 (54.0Kg)
9
3 53.0 -
28 روز قبل 10-2-3-5-4
1-2-0 /10
[36.0] 02:00.590 (53.0Kg)
10
3 50.0 -
28 روز قبل 6-6-10-9-1
0-0-1 /7
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا خداوردی طعنه مهرداد خوجملی
[40.0] 02:01.800 (56.0Kg)
3 52.0 -
21 روز قبل 7-1-7-8
0-0-1 /4
3 52.0 -
96 روز قبل 7-8-1
0-0-1 /3
حاج آنه محمد پنق حکیم سوقی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
5 گلدبوی جمشید جرجانی 2 1 [ghrp-6(1), phenylbutazone(4), dexamethasone(4)]
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18:30 پنج شنبه 1397/02/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
21 روز قبل 6-7-3-11-9
1-0-0 /6
اراز محمد حاجی قزل و حلیم حاجی کتوک منوچهر قزل نادر صالح پور
01:54.350 (54.0Kg)
2
3 52.0 -
14 روز قبل 7-7-7-5-6
1-0-0 /10
[0.25] 01:54.420 (56.0Kg)
3
3 53.0 -
14 روز قبل 4-2-4-7-10
0-1-0 /7
[4.0] 01:55.110 (53.0Kg)
4
3 52.0 -
14 روز قبل 2-11-6-8-4
1-1-0 /12
[5.0] 01:55.380 (55.0Kg)
5
4 52.0 -
7 روز قبل 3-9-?-5-5
1-1-0 /9
حاج یاسین اونق بهمن اونق امیر مختومی
[8.0] 01:56.100 (53.0Kg)
6
3 53.0 -
14 روز قبل 3-3
2-0-0 /2
[9.5] 01:56.530 (55.0Kg)
7
3 51.0 -
27 روز قبل 5-8-2
0-1-0 /3
دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته بنیامین جرجانی
[10.0] 01:56.540 (53.0Kg)
8
3 53.0 -
21 روز قبل 12-10-4-2-7
0-1-0 /7
[15.0] 01:57.840 (53.0Kg)
9
3 51.0 -
34 روز قبل 5-8-3-5-10
2-0-0 /7
عبدالوهاب و صابر کاظمی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده
[31.0] 02:02.320 (55.0Kg)
10
3 53.0 -
6 روز قبل 2
0-1-0 /1
02:05.240 (53.0Kg)
4 52.0 -
14 روز قبل 6-9-3-10-5
1-0-0 /5
3 51.0 -
14 روز قبل ?-10-2-5-9
0-1-0 /7
عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 کورلین منوچهر قزل 1 2 [diazepam metabolites(2), phenylbutazone(4), methylamino antypiyrine(4)]
3 بایرام خان کاکش عطایی 2 1 [morphine(1), phenylbutazone(4), flunixine(4)]