جدول مسابقات هفته 11 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/21

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 14:30 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
15 روز قبل 2-4-4-1
0-1-1 /4
02:08.800 (52.0Kg)
2
4 53.0 -
15 روز قبل 3-2-2
1-2-0 /3
[1.5] 02:09.130 (55.0Kg)
3
3 50.0 -
56 روز قبل 6-1
0-0-1 /2
محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب مهربان ایری نورمحمد بهادر
[13.5] 02:12.040 (57.0Kg)
4
4 52.0 -
15 روز قبل 4-3-2-4-5
1-1-0 /8
[18.0] 02:13.070 (52.0Kg)
5
4 54.0 -
29 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
[29.0] 02:16.080 (54.0Kg)
3 50.0 -
29 روز قبل 7-1-8
0-0-1 /3
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار
6 53.0 -
62 روز قبل 9-6-2-3-7
1-2-0 /7
آریاسب یزدان محمد رضا عباسی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:45 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج امانقلی سیدی قوجق طاغن سیدی یاسر جرجانی
01:05.600 (56.0Kg)
2
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
اسماعیل و اسحاق زایدلی عبدالسلام کلته یعقوب انفاس
[0.125] 01:05.620 (52.0Kg)
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[6.5] 01:07.030 (55.0Kg)
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
شاه محمد شیرمحمدلی قارمحمد گری بنیامین ملایی
[8.0] 01:07.310 (52.0Kg)
5
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مجید و عزیز متمکن رسول خرمالی آق اویلی بشگرد
[9.0] 01:07.490 (55.0Kg)
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مبین و متین نصاری اسکندر خوجملی رامین قهرمان
[9.25] 01:07.520 (52.0Kg)
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
[12.5] 01:08.270 (53.0Kg)
8
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[16.0] 01:08.950 (56.0Kg)
9
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی امیر مختومی
[17.0] 01:09.270 (52.0Kg)
10
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم ایوب جمالی و ستار قرنجیک امانقلی خوجملی پیمان قلرعطا
[17.5] 01:09.430 (54.0Kg)
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
حاج خلیل ایری اسماعیل بدویزاده
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حاج ناصر نوروزی تقان قلیچ فداکار
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16:15 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
15 روز قبل 3-1-3-4-2
2-2-1 /6
سایا و صوفیا رضوانی امید ایری نورمحمد بهادر
01:48.630 (57.0Kg)
2
3 51.0 -
14 روز قبل 1-5-6-3-1
1-0-2 /5
حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا
[0.125] 01:48.650 (51.0Kg)
3
4 55.0 -
21 روز قبل 4-7-3-7-2
3-4-0 /15
[6.0] 01:49.870 (55.0Kg)
4
4 52.0 -
21 روز قبل 6-5-5-2-2
2-4-0 /11
[15.0] 01:52.040 (52.0Kg)
5
3 53.0 -
15 روز قبل 4-2-1-3-7
1-2-1 /8
حاج نادر موحد احمد ایری یاسر جرجانی
[20.5] 01:53.480 (56.0Kg)
6
4 53.0 -
15 روز قبل 5-5-8-5-2
5-2-0 /19
[23.0] 01:54.070 (53.0Kg)
4 50.0 -
14 روز قبل 3-3-5-4-2
4-2-0 /10
آیدین موحد احمد ایری

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 ریوآچا تویلی قربانی 2 4 [phenylbutazone(4), flunixine(4)]
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 8 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16:45 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
21 روز قبل 2-2-3-4-3
8-8-5 /23
01:48.370 (55.0Kg)
2
4 53.0 -
55 روز قبل 1-4-2-1-3
3-5-4 /20
مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی کمال دالی جه عطا
[1.0] 01:48.530 (53.0Kg)
3
8 54.0 -
76 روز قبل 9-6-5-5-3
9-15-24 /58
امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی آق اویلی بشگرد
[5.0] 01:49.470 (55.0Kg)
[13.0] 01:51.500 (57.0Kg)
4 58.0 -
21 روز قبل 1-1-2-1-1
0-4-9 /14
محمدمهدی طلائی کمال قربانی
4 52.0 -
7 روز قبل 1-5-1-2-2
1-4-4 /16
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی
4 56.0 -
21 روز قبل 3-5-1-5-1
6-2-8 /20
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 17:30 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
8 روز قبل 1-4-1-2-5
1-1-3 /7
01:48.200 (55.0Kg)
2
3 53.0 -
14 روز قبل 4-4-2-1-1
1-1-3 /7
[3.0] 01:48.820 (53.0Kg)
3
3 57.0 -
14 روز قبل 2-5-6-1-2
1-2-3 /14
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
[4.5] 01:49.090 (57.0Kg)
4
3 54.0 -
14 روز قبل 3-3-2-5-8
6-4-0 /15
تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[9.5] 01:50.010 (56.0Kg)
5
3 52.0 -
21 روز قبل 7-8-3-2-5
2-1-2 /11
[9.5] 01:50.040 (54.0Kg)
6
3 52.0 -
8 روز قبل 2-2-2-2-4
0-4-1 /9
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
[11.0] 01:50.330 (53.0Kg)
7
3 50.0 -
14 روز قبل 5-6-2-4-1
0-2-2 /14
ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
[19.0] 01:52.230 (55.0Kg)
8
3 55.0 -
90 روز قبل 1-4-1-6-2
3-2-2 /16
خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق امیر مختومی
[35.0] 02:00.520 (55.0Kg)
4 52.0 -
14 روز قبل 7-6-1-12-7
0-0-3 /12
4 50.0 -
14 روز قبل 8-5-8-4-6
4-2-1 /22
کاکاجان کر حلیم سرداری
3 52.0 -
29 روز قبل 8-4-3-2-3
2-4-1 /11
محمد امین آرخی دوردی حاجی عطایی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18:00 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
70 روز قبل 6-4-6-5-1
0-0-1 /5
01:48.860 (53.0Kg)
2
3 54.0 -
14 روز قبل 4-4-2-4-8
0-1-1 /8
حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
[6.0] 01:49.990 (55.0Kg)
3
3 55.0 -
69 روز قبل 1-4-3-2-4
1-1-1 /6
[7.5] 01:50.250 (57.0Kg)
4
4 53.0 -
14 روز قبل ?-6-5-4-4
3-0-1 /13
[19.5] 01:52.670 (53.0Kg)
5
3 54.0 -
14 روز قبل 2-4-7-2-2
0-3-0 /5
[19.75] 01:52.700 (57.0Kg)
6
3 54.0 -
28 روز قبل 7-1-2-4
0-1-1 /4
[32.5] 01:55.990 (54.0Kg)
7
3 52.0 -
90 روز قبل 7-10-6-1
0-0-1 /4
[45.0] 02:02.540 (52.0Kg)
3 53.0 -
22 روز قبل 1-5-3
1-0-1 /3
جعفر عابدینی رشید روشنی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
4 اورگیت رحیم بردی مهرانی 2 1 [morphine(1)]
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18:30 جمعه 1397/02/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
22 روز قبل 2-7-3
1-1-0 /3
01:51.700 (55.0Kg)
2
4 55.0 -
22 روز قبل 3-2-5-4-7
1-1-0 /5
[5.5] 01:52.850 (55.0Kg)
3
3 53.0 -
22 روز قبل 4-3-4-6
1-0-0 /4
[6.5] 01:52.980 (53.0Kg)
4
3 53.0 -
35 روز قبل 5-4-4-3
1-0-0 /4
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی آرمین آق آتابای
[10.5] 01:53.850 (55.0Kg)
5
3 50.0 -
7 روز قبل 6-7-4-7
0-0-0 /4
[16.5] 01:55.160 (56.0Kg)
6
3 52.0 -
7 روز قبل 4-6-8-4-8
0-0-0 /5
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده
[18.5] 01:55.590 (56.0Kg)
7
3 53.0 -
62 روز قبل 3-5-9-6
1-0-0 /4
[26.5] 01:57.730 (57.0Kg)
8
3 52.0 -
7 روز قبل 5-5-9-6
0-0-0 /4
[32.0] 01:59.370 (57.0Kg)
9
3 50.0 -
7 روز قبل 10
0-0-0 /1
رضا صالحی زیارانی حمید فرود مهران عطا
[37.5] 02:00.880 (54.0Kg)
10
4 52.0 -
-
0-0-0 /0
خانم تکتم اسلامی امید جهانیان رامین قهرمان
[49.0] 02:04.240 (52.0Kg)
3 50.0 -
29 روز قبل 4-5-10-7
0-0-0 /4
محمدحسین ساوجی امید جهانیان
3 51.0 -
119 روز قبل 6-4-3-4
1-0-0 /4
رضا قربانی علیرضا سلیمانی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
10 اکسلنت محمد آق ارکاکلی 2 1 [meperidine(1), phenylbutazone(4), dextrirphan(4)]