جدول مسابقات هفته 4 فصل تابستان بندرترکمن 1397/04/22

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 16 تا 22 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 70
7 روز قبل 1-3-6-1
1-0-2 /4
محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب مهربان ایری آرمین آق آتابای
01:08.760 (51.0Kg)
2
3 50.0 80
70 روز قبل 4-2-2-3-2
2-3-0 /7
[0.5] 01:08.860 (53.0Kg)
3
4 52.0 59
7 روز قبل 3-3-3-7-8
4-0-1 /7
[3.75] 01:09.540 (53.0Kg)
4
4 53.0 69
125 روز قبل 6-6-3-2-4
3-1-1 /8
[7.25] 01:10.220 (54.0Kg)
5
3 52.0 72
63 روز قبل 1-2-4-4-1
0-1-2 /5
[11.25] 01:11.240 (52.0Kg)
6
3 54.0 90
175 روز قبل 1-1-5-2
0-1-2 /4
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده کمال دالی جه عطا
[19.0] 01:13.240 (54.0Kg)
6 55.0 -
714 روز قبل 8-12-5-4-1
1-1-2 /10
یلدا و یسنا مختاری عثمان تاجی زاده
5 55.0 78
328 روز قبل 2-9-5-6-5
1-3-1 /12
غفار مارامایی و محمد صادق اودک یوسف خوجملی طاهر گوگ نژاد
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
شادروان حاج عبدالرحیم پورقاز نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:01.410 (53.0Kg)
2
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[3.0] 01:01.900 (51.0Kg)
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
فرزاد بابایی سلیم خوجملی مهران عطا
[12.0] 01:03.690 (51.0Kg)
4
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
[13.5] 01:03.990 (52.0Kg)
[13.5] 01:04.000 (51.0Kg)
[17.25] 01:04.800 (51.0Kg)
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
کمال الدین نوری زاده قره جه ارازگلدی اونق امیر مختومی
[18.5] 01:05.030 (52.0Kg)
8
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:11.880 (54.0Kg)
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
صادق پقه و افشین کرد احمد ایری قربان محمد اودک
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
احسان دوجی و دانیال واحدی احمد قلی قربانی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حاج گوکی امانپور مهدی نوایی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
10 لوکاس 2 علی اونق 2 4 [phenylbutazone(4), dexamethasone(4), ketoprofen(4)]
3
بندرترکمن نژاد تروبرد (مبتدی) (2 ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:01.260 (52.0Kg)
[4.5] 01:01.990 (53.0Kg)
3
2 54.0 -
64 روز قبل 6
0-0-0 /1
سلما و مهرساد آق آتابای حسین اونق قربان محمد اودک
[25.0] 01:05.350 (55.0Kg)
4
2 54.0 -
64 روز قبل 7
0-0-0 /1
بهنام و حامد چاوش مصطفی کریمی کمال صالح پور
[28.0] 01:05.840 (54.0Kg)
[29.0] 01:05.930 (55.0Kg)
[31.0] 01:06.460 (53.0Kg)
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
بهنام چاوش و امیر خمسه مصطفی کریمی
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالخالق رهنی و شهروز بزمونه اراز قربان اونق
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 85
15 روز قبل 3-9-4-3-3
5-2-1 /11
رامین قهرمانی و بنیامین سیدی قوجق فرهاد آق ارکاکلی رامین قهرمان
00:59.160 (52.0Kg)
2
4 54.0 84
14 روز قبل 1-4-4-5-3
2-0-3 /8
ایلهان سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی کمال دالی جه عطا
[3.25] 00:59.700 (54.0Kg)
3
3 56.0 89
98 روز قبل 7-5-3-1-2
2-3-2 /14
محمد امین یامپی و عبدالخلیل زارعی کسلخه اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی
[5.25] 00:59.960 (56.0Kg)
4
3 53.0 84
15 روز قبل 6-5-1-7-7
3-2-2 /12
[5.5] 01:00.010 (54.0Kg)
5
3 52.0 87
167 روز قبل 5-1-1-3-3
2-0-3 /6
محمد سعید فیروزی و آرمین قزل رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده
[7.5] 01:00.400 (53.0Kg)
6
5 55.0 76
98 روز قبل 9-10-9-6-7
1-5-1 /20
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک
[8.25] 01:00.430 (55.0Kg)
7
4 54.0 92
15 روز قبل 1-8-5-8-4
4-2-2 /23
[10.75] 01:00.830 (54.0Kg)
8
4 57.0 80
118 روز قبل 2-2-4-8-1
1-4-2 /11
[12.0] 01:00.910 (58.0Kg)
9
3 52.0 65
64 روز قبل 1-1-3-2-4
2-1-2 /12
[24.0] 01:03.080 (53.0Kg)
10
3 51.0 87
15 روز قبل 4-4-5-2-1
1-2-2 /8
[30.0] 01:04.360 (54.0Kg)
4 52.0 82
15 روز قبل 5-7-6-1-12
0-0-3 /13
5
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ گروه 2 و 3) (3+ ساله) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 50,000,000 ریال جایزه سوم: 25,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 124
14 روز قبل 1-1-1-1-1
0-0-6 /6
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
00:58.270 (56.0Kg)
2
5 54.0 105
14 روز قبل 2-5-7-5-2
3-4-4 /20
[5.5] 00:59.270 (54.0Kg)
3
3 53.0 102
78 روز قبل 1-3-1-1-4
2-0-5 /8
[8.5] 00:59.840 (53.0Kg)
4
4 52.0 97
14 روز قبل 4-8-4-3-5
3-3-3 /23
[10.5] 01:00.190 (52.0Kg)
5
4 54.0 106
14 روز قبل 5-7-2-5-1
3-3-5 /16
[11.0] 01:00.280 (54.0Kg)
6
4 53.0 87
64 روز قبل 2-6-2-6-4
2-6-2 /16
[11.5] 01:00.380 (53.0Kg)
7
5 53.0 70
64 روز قبل 7-4-4-5-2
1-3-4 /18
[23.0] 01:02.880 (53.0Kg)
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 20 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:30 جمعه 1397/04/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 76
147 روز قبل 6-6-2-4-10
1-2-1 /12
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند رامین قهرمان
00:59.450 (51.0Kg)
2
3 53.0 79
15 روز قبل 8-3-5-1-1
1-0-2 /5
هادی یلقی نژاد و جلال مردانی اراز قربان اونق آرمین آق آتابای
[3.75] 01:00.170 (53.0Kg)
3
3 53.0 72
196 روز قبل 5-3-2-2-4
1-2-1 /6
ایمان و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده کمال دالی جه عطا
[4.75] 01:00.270 (53.0Kg)
4
3 54.0 71
7 روز قبل 4-?-9-7-1
0-1-2 /15
حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی مهران عطا
[6.25] 01:00.550 (54.0Kg)
5
3 52.0 67
7 روز قبل ?-5-6-3-6
2-1-1 /10
دنیز و اجه جان شیرمحمدلی و آیدین موحد بهروز ایری قربان محمد اودک
[8.5] 01:00.980 (53.0Kg)
6
3 50.0 81
91 روز قبل 4-1-4-1-4
0-0-2 /5
آنه حاجی اینچه برونی ایل محمد غراوی آق اویلی بشگرد
[11.75] 01:01.570 (53.0Kg)
7
3 54.0 73
7 روز قبل 1-3-1-6-7
2-0-2 /9
[12.5] 01:01.840 (55.0Kg)
8
3 52.0 64
64 روز قبل 4-2-2-5-1
0-2-1 /6
[13.0] 01:01.920 (52.0Kg)
9
3 52.0 60
153 روز قبل 7-7-8-1-5
0-0-1 /6
[13.0] 01:01.930 (52.0Kg)
10
4 52.0 59
14 روز قبل 8-8-3-4-1
2-1-1 /10
[14.0] 01:02.120 (54.0Kg)
11
3 53.0 61
7 روز قبل 5-4-3-4-2
3-3-0 /18
مرحوم حاج میرزا هیوه چی عبدالله هیوه چی امان محمد قلرعطا
[15.5] 01:02.420 (53.0Kg)
4 54.0 68
14 روز قبل 5-7-6-1-5
2-0-2 /17
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی