جدول مسابقات هفته 6 فصل تابستان بندرترکمن 1397/05/05

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (مبتدی) (2ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 70
-
0-0-0 /0
نعمت الله و ابراهیم خلیقی سید احمد ایری قربان محمد اودک
01:09.940 (50.0Kg)
[8.0] 01:11.510 (53.0Kg)
[8.5] 01:11.680 (51.0Kg)
[9.5] 01:11.760 (53.0Kg)
5
2 50.0 48
-
0-0-0 /0
[17.25] 01:13.700 (52.0Kg)
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
سلمان و محمدعلی فهیمی فرهاد آق ارکاکلی رضا فهیمی
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
ارازقلی خوجم و نادر نوری یعقوب چپرلی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
خان علی جرجانی و رضا کریمی رضا کریمی
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مهندس آنه محمد گرگانی عثمان ایری امیر مختومی
01:02.210 (50.0Kg)
2
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
[4.0] 01:02.890 (50.0Kg)
[8.5] 01:03.770 (53.0Kg)
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مهرداد خوجملی و صمد سن سبلی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[12.5] 01:04.520 (53.0Kg)
[12.75] 01:04.560 (52.0Kg)
[14.0] 01:04.750 (52.0Kg)
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
جلیل اودک(قانقرمه) رحیم بردی مهرانی رامین قهرمان
[14.5] 01:04.870 (52.0Kg)
8
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
ارمی آقا شیخ و ایمر آق ابراهیم مهرانی قربان محمد اودک
[15.5] 01:05.060 (50.0Kg)
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم بردی حاجی نوری زاده قره جه عبدالمجید کم عبدالمجید کر
10
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاجی امام وردی حالت بردی مهرانی عبدالجبار مهرانی رامین آق آتابای
11
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
عارف یاسین و سروان شمشیری ارازگلدی اونق عید محمد غراوی
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
محسن دیداری اسکندر خوجملی
3
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (3+ ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 35
29 روز قبل 4-9
0-0-0 /2
01:01.960 (52.0Kg)
2
3 52.0 35
29 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
[4.0] 01:02.900 (53.0Kg)
3
4 50.0 35
29 روز قبل 7-5
0-0-0 /2
[4.25] 01:02.930 (53.0Kg)
4
3 50.0 35
85 روز قبل 8-10-8
0-0-0 /3
مرحوم قربان سید عاصمی امان قلیچ کر آق اویلی بشگرد
[4.75] 01:03.030 (53.0Kg)
5
7 50.0 35
21 روز قبل 8-4-5-7-12
0-0-0 /6
باشگاه پران سرآمل اسماعیل نعلبند طاهر گوگ نژاد
[12.5] 01:04.160 (51.0Kg)
6
3 52.0 35
29 روز قبل 10-8
0-0-0 /2
محمد مبین و حاتف کلته ابراهیم مهرانی متین مهرانی
[16.5] 01:04.960 (54.0Kg)
7
3 50.0 35
21 روز قبل 6-6-5-7
0-0-0 /4
بهرام و نازمحمد مهرانی ابراهیم مهرانی قربان محمد اودک
[16.5] 01:04.970 (51.0Kg)
8
3 52.0 35
-
0-0-0 /0
[17.0] 01:05.080 (53.0Kg)
9
3 52.0 35
356 روز قبل 6
0-0-0 /1
[20.5] 01:05.770 (52.0Kg)
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 73
21 روز قبل 2-7-1-3
1-1-1 /4
مرحوم علی یابنده صالح بردی گوگ ستار مهرانی
01:00.020 (57.0Kg)
2
3 53.0 66
7 روز قبل 2-3-5-3-4
3-2-0 /9
[2.75] 01:00.490 (54.0Kg)
3
3 53.0 66
7 روز قبل 4-2-2-5-6
1-3-0 /11
حاج سارا و رحیم نیازی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
[4.0] 01:00.710 (53.0Kg)
4
3 52.0 54
29 روز قبل 5-8-4-10-6
0-0-1 /10
متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل نادر صالح پور
[6.5] 01:01.180 (53.0Kg)
5
3 51.0 60
7 روز قبل 1-4-4-10-10
1-0-1 /8
[11.5] 01:02.090 (53.0Kg)
6
3 54.0 62
21 روز قبل 3-?-7-1-7
2-0-1 /8
[13.0] 01:02.320 (54.0Kg)
7
5 54.0 51
28 روز قبل 9-?-9-10-3
2-2-0 /22
[15.5] 01:02.730 (54.0Kg)
8
3 52.0 70
21 روز قبل 1-2-7-6-9
0-1-1 /5
[17.25] 01:03.110 (53.0Kg)
9
4 51.0 35
29 روز قبل 9-6-5-2-2
1-2-0 /7
سرکار خانم گلدوست علیرضا شیری جواد آچاک
[21.0] 01:03.870 (53.0Kg)
10
3 53.0 56
7 روز قبل 5-4-2-3-2
1-2-0 /5
3 52.0 58
28 روز قبل 8-6-3-3-8
2-2-0 /10
3 50.0 55
29 روز قبل 4-8-11-1-5
0-0-1 /5
یاسین وحاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی
3 52.0 57
21 روز قبل 7-1-6
0-0-1 /3
آرتین آسایش و کمال خوش پرست عبدالعزیز اونق
4 54.0 60
21 روز قبل 6-?-4-2-1
0-1-1 /8
آرشام روان باشگاه درخشش
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 24 تا 28 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 71
21 روز قبل 3-4-3-3-3
6-1-1 /15
پرهام قادری یعقوب کم مبین آسایش
00:59.610 (52.0Kg)
2
3 52.0 73
21 روز قبل 2-7-2-8-7
0-4-1 /12
منصور تراج و سلیم کوسلی اراز قربان اونق قربان محمد اودک
[0.5] 00:59.700 (51.0Kg)
3
4 51.0 80
106 روز قبل 7-6-8-5-7
3-1-2 /19
خلیل حاجی و علیرضا کر عبدالستار کر عید محمد غراوی
[1.5] 00:59.900 (53.0Kg)
4
3 54.0 83
29 روز قبل 2-6-4-3-4
2-2-2 /14
محمد سام سن سبلی و سینا پقه اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
[5.0] 01:00.440 (54.0Kg)
5
3 52.0 90
106 روز قبل 6-3-1-3-1
2-1-2 /6
[6.5] 01:00.670 (52.0Kg)
6
3 51.0 79
14 روز قبل 1-6-6-2-4
1-2-2 /13
حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند رامین قهرمان
[13.25] 01:01.750 (52.0Kg)
7
4 50.0 68
161 روز قبل 9-7-5-5-3
2-1-2 /14
مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی
4 52.0 82
29 روز قبل 5-7-6-1-12
0-0-3 /13
3 52.0 82
14 روز قبل 5-5-1-1-3
2-0-3 /7
محمد سعید فیروزی و آرمین قزل رحیم بردی مهرانی
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:30 جمعه 1397/05/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 72
14 روز قبل 4-4-?-9-7
0-1-2 /16
حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک
00:59.700 (54.0Kg)
2
3 54.0 67
14 روز قبل 7-1-3-1-6
2-0-2 /10
[6.0] 01:00.660 (54.0Kg)
3
3 50.0 60
78 روز قبل ?-2-1-4-3
2-1-1 /12
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده رامین قهرمان
[8.5] 01:01.000 (51.0Kg)
4
3 50.0 63
7 روز قبل 3-7-8-3-3
4-0-1 /13
پرویز یوسف و رئوف مجنونی قارمحمد گری عبدالرحیم آرامیده
[10.0] 01:01.190 (51.0Kg)
5
4 52.0 60
92 روز قبل 10-4-6-1-2
2-1-1 /13
حاج گلدی آخوند تراج عبدالطیف تمری ستار مهرانی
[10.5] 01:01.310 (54.0Kg)
6
3 50.0 68
28 روز قبل 2-2-6-1-5
0-2-1 /5
یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ ابوطالب چاریزاده
[11.0] 01:01.390 (53.0Kg)
7
3 52.0 68
29 روز قبل 1-7-8-1
0-0-2 /4
[12.5] 01:01.580 (52.0Kg)
8
3 54.0 63
28 روز قبل 7-?-1-1-9
0-1-2 /11
قربان محمد و انیسا ایری منوچهر قزل علی رضا شامیر
[13.5] 01:01.790 (54.0Kg)
9
4 52.0 63
14 روز قبل 10-8-8-3-4
2-1-1 /11
[15.5] 01:02.150 (53.0Kg)
3 50.0 68
14 روز قبل 6-4-1-4-1
0-0-2 /6
مهندس بنیامین قزلجه کاکش عطایی نورمحمد بهادر
3 52.0 73
28 روز قبل 2-2-?-1-2
0-3-1 /5
محمد امین بفخم نورمحمد اونق
3 55.0 72
14 روز قبل 2-8-3-5-1
1-1-2 /6
عبدالرحمن قانقرمه و گلدی جان رجب پور اراز قربان اونق