جدول مسابقات هفته 9 فصل تابستان بندرترکمن 1397/05/26

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15:00 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 70
42 روز قبل 2-1-9
0-1-1 /3
01:51.910 (54.0Kg)
2
5 51.0 -
490 روز قبل 9-5-4-2-4
1-2-0 /8
[0.5] 01:52.040 (52.0Kg)
3
3 52.0 -
7 روز قبل 1-5-8
0-0-1 /3
رحیم بردی یزدانی رحمان یزدانی اسحاق یزدانی
[8.0] 01:54.430 (55.0Kg)
4
4 52.0 65
98 روز قبل 4-4-3-2-4
1-1-0 /9
[12.0] 01:55.360 (52.5Kg)
5
3 51.0 66
49 روز قبل 1-11-3
1-0-1 /3
حاج حسن و هانیه جرجانی فرهاد اورگلی یاسر جرجانی
[19.5] 01:57.590 (53.0Kg)
6
4 53.0 63
42 روز قبل 6-2-2-5-3
1-2-0 /6
[22.5] 01:58.580 (53.0Kg)
4 54.0 61
99 روز قبل 1-4-2-11-9
0-1-1 /5
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2 ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم عطا پناه و آماد آتابای مهدی نوایی پیمان قلرعطا
01:02.100 (53.0Kg)
2
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مهدیسا ایری و آیدیس سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر
[3.0] 01:02.680 (52.5Kg)
3
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
محمدصفا و امیر حسین کردی ارازگلدی اونق بنیامین جرجانی
[3.5] 01:02.750 (52.0Kg)
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم کاکاجان پورقاز عبدالمجید کم امیر مختومی
[10.5] 01:04.440 (51.0Kg)
5
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
[11.0] 01:04.500 (52.5Kg)
[15.5] 01:05.480 (52.5Kg)
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
محمد خان شهر کردی رحیم بردی مهرانی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم مجان حاجی آتابای غیاث غفوری رامین قهرمان
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
حاج عمر چوری کمال قربانی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مختار و سودا جرجانی غفور خوجملی
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:00 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 48
7 روز قبل 3-7-5-5-9
1-1-0 /11
01:38.830 (55.0Kg)
2
3 55.0 45
7 روز قبل 4-3-2-8
1-1-0 /4
[4.75] 01:39.780 (55.0Kg)
3
4 50.0 35
42 روز قبل 4-6-9-7-8
0-0-0 /5
[6.0] 01:40.000 (50.0Kg)
4
4 53.0 51
14 روز قبل 5-4-8-5-3
1-0-0 /6
سلیمان عابدی کر و کعبه زاوودی طواق بردی خوجه پور علی رضا شامیر
[9.5] 01:40.670 (53.0Kg)
5
4 51.0 43
21 روز قبل 3-7-5
1-0-0 /3
[10.5] 01:40.820 (51.0Kg)
6
3 53.0 45
28 روز قبل 8-8-6-3-6
1-0-0 /8
[15.0] 01:42.060 (53.0Kg)
7
7 50.0 35
21 روز قبل 5-8-4-5-7
0-0-0 /7
باشگاه پران سرآمل اسماعیل نعلبند طاهر گوگ نژاد
[18.0] 01:42.740 (50.0Kg)
8
3 55.0 60
42 روز قبل 11-2-7-7-7
1-1-0 /12
9
3 55.0 57
50 روز قبل 9-3-4-2-4
1-1-0 /9
سحرگل و صحراگل ایگدری فرهاد اورگلی ستار مهرانی
3 54.0 38
21 روز قبل 2-5-9
0-1-0 /3
مرحوم موسی قلی و یوسف ایری عبدالعزیز اونق
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (3 ساله) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:00 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 60
14 روز قبل 8-6-3-?-7
2-0-1 /10
01:37.390 (54.0Kg)
2
3 51.0 57
21 روز قبل 5-1-4-4-10
1-0-1 /9
حکیم ارازلی و جلال شریفی آشجان قزل بنیامین جرجانی
[2.0] 01:37.750 (51.0Kg)
3
3 54.0 60
7 روز قبل 4-2-4-5-8
0-1-1 /13
متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل علی رضا شامیر
[7.0] 01:38.730 (54.0Kg)
4
3 55.0 60
42 روز قبل 5-1-6-3-2
1-1-1 /7
[12.0] 01:39.780 (55.0Kg)
5
3 52.0 65
14 روز قبل 4-?-8-6-3
2-2-0 /12
دکتر عاطفی نژاد عثمان ایری ستار مهرانی
[14.0] 01:40.150 (52.0Kg)
3 52.0 48
14 روز قبل 7-7-1-6
0-0-1 /4
آرتین آسایش و کمال خوش پرست میکائیل توماچ
3 53.0 53
14 روز قبل 2-2-3-4
1-2-0 /4
عبدالعظیم قربانقلی امید ایری
3 53.0 61
14 روز قبل 3-9-7-7-8
1-0-1 /8
کاکا شیدایی امیر مختومی
3 53.0 60
112 روز قبل 4-7-1-4-3
3-0-1 /15
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:30 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 60
21 روز قبل 5-10-4-6-1
2-1-1 /14
حاج گلدی آخوند تراج عبدالطیف تمری نورمحمد بهادر
01:37.370 (52.0Kg)
2
3 50.0 66
21 روز قبل 3-4-2-2-5
2-3-0 /12
حاج سارا و رحیم نیازی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
[4.5] 01:38.200 (50.0Kg)
3
3 52.0 74
7 روز قبل 5-8-4-2-2
0-2-1 /8
[5.5] 01:38.380 (52.0Kg)
4
3 52.0 71
14 روز قبل 2-6-6-6-2
0-5-0 /13
شهید مهدی کلته یوسف کلته پیمان قلرعطا
[5.5] 01:38.400 (52.0Kg)
5
3 53.0 73
21 روز قبل 1-2-7-1-3
1-1-2 /5
[8.5] 01:39.100 (53.0Kg)
6
3 53.0 68
35 روز قبل 11-5-4-3-4
3-3-0 /19
[9.5] 01:39.240 (53.0Kg)
7
3 51.0 65
14 روز قبل 8-3-?-2-1
3-1-1 /14
عرشی وجدانی دکتر طوی محمد و ارازبردی مهرانی بهمن حاجی زاده رامین قهرمان
[10.25] 01:39.340 (51.0Kg)
8
3 54.0 66
21 روز قبل 8-7-?-1-1
0-1-2 /12
کاکاجان و نورجان ایری منوچهر قزل امیر مختومی
[10.5] 01:39.380 (54.0Kg)
9
3 52.0 68
14 روز قبل 6-7-1-7-8
0-0-2 /6
حاجی آنه محمد پنق امین محمد نیکجو ستار مهرانی
[11.5] 01:39.530 (52.0Kg)
10
4 52.0 70
21 روز قبل 9-10-8-8-3
2-1-1 /12
[12.5] 01:39.670 (52.0Kg)
11
3 53.0 62
14 روز قبل 1-10-5-4-2
1-2-1 /7
[12.75] 01:39.720 (53.0Kg)
12
3 52.0 67
35 روز قبل 5-?-5-6-3
2-1-1 /11
حمید شیرزاد و میکائیل شیرمحمدلی بهروز ایری قربان محمد اودک
13
4 54.0 58
49 روز قبل 5-7-6-1-5
2-0-2 /17
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالباسط مخدومی امان محمد قلرعطا
3 51.0 55
14 روز قبل 5-2-2-3-5
3-3-0 /11
هلیا غفاری سلیم خوجملی
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (3+ ساله) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 19:00 جمعه 1397/05/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 75
7 روز قبل 5-2-2-7-2
0-5-1 /14
محمد احمدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق نورمحمد بهادر
01:36.390 (54.0Kg)
2
4 51.0 74
7 روز قبل 8-2-3-5-6
3-3-1 /21
علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان
[3.5] 01:37.050 (51.0Kg)
3
4 52.0 73
7 روز قبل 6-5-7-6-1
0-0-3 /14
[7.25] 01:37.690 (52.0Kg)
4
3 52.0 82
35 روز قبل 5-5-1-1-3
2-0-3 /7
محمد سعید فیروزی و آرمین قزل رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
[12.25] 01:38.800 (52.0Kg)
5
3 52.0 79
35 روز قبل 9-1-1-3-2
2-1-2 /13
حوریه و نورانا سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی
[16.0] 01:39.640 (52.0Kg)
6
4 56.0 88
7 روز قبل 10-1-3-4-3
6-1-2 /17
[19.0] 01:40.350 (56.0Kg)
7
3 55.0 75
7 روز قبل 3-1-4-4-?
1-1-3 /18
حاج آنه قاری و نازلی حاجی آتابای سلیم خوجملی قربان محمد اودک
[19.75] 01:40.470 (55.0Kg)
8
3 52.0 73
7 روز قبل 9-2-7-1-3
2-1-2 /12
عبدالمتین قزل منوچهر قزل امیر مختومی
[23.75] 01:41.520 (52.0Kg)
9
4 50.0 60
21 روز قبل 7-9-7-5-5
2-1-2 /15
3 55.0 73
7 روز قبل 1-2-8-3-5
1-1-3 /7
هادی یلقی نژاد و جلال مردانی اراز قربان اونق