جدول مسابقات هفته 4 فصل بهار گنبد کاووس 1387/02/12

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 78 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 6,000,000 ریال جایزه دوم: 2,500,000 ریال جایزه سوم: 1,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
146 روز پیش ?-3-?-1
3-2-8/4
01:05.820
2
3 0.0 -
167 روز پیش 1-1-3-4
2-2-3/4
یوسف پورانجنار مجید خوجملی ستار مهرانی
01:07.170
3
3 0.0 -
146 روز پیش ?-2-?-3-1
2-1-1/5
01:07.320
4
3 0.0 -
13 روز پیش 2-3-?-4-7
2-2-1/5
قربان دوردی نوبری نظرمحمد گوگ نژاد یاسر جرجانی
01:08.440
5
3 0.0 -
153 روز پیش 1-3-1-4
1-1-2/4
بنیامین شایسته عثمان تاجی زاده احمد پقه
01:08.480
6
3 0.0 -
146 روز پیش ?-?-2-2
1-4-2/4
01:08.550
7
3 0.0 -
146 روز پیش ?-?-?-2-2
3-3-3/5
01:09.040
8
3 0.0 -
146 روز پیش 1-?-?-2
1-3-3/4
01:09.240
9
4 0.0 -
334 روز پیش ?-9-?-1-?
1-0-2/7
بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی آرش ایری
01:09.360
10
3 0.0 -
146 روز پیش ?-1-?-4
0-0-1/4
01:10.810
11
4 0.0 -
474 روز پیش ?-?-?-4
1-5-1/4
01:11.020
12
3 0.0 -
146 روز پیش ?-?-1-3-8
1-0-1/5
احمد اسکندرنژاد سعدی سعدشیخی فیض الله رجال
01:11.430
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-0-2/0
حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری
01:01.700
2
2 0.0 -
-
2-3-4/0
عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا فیض الله رجال
01:04.330
01:05.540
01:05.600
01:06.090
6
2 0.0 -
-
2-1-1/0
01:06.210
7
2 0.0 -
-
0-0-0/0
ایلیاوعزیز اونق بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:06.920
8
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:07.150
01:08.280
10
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:11.510
11
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:12.800
2 0.0 -
-
1-1-1/0
جلیل سالاری توماچ یعقوب ایری بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 44 ) (3 سال) جایزه اول: 9,000,000 ریال جایزه دوم: 3,750,000 ریال جایزه سوم: 2,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز پیش 4-9-?-8-4
1-0-1/8
01:03.090
2
3 0.0 -
20 روز پیش 3-8-10
2-1-1/3
01:03.170
3
3 0.0 -
20 روز پیش 9-?
3-3-1/2
01:04.420
4
3 0.0 -
13 روز پیش 8-?-3-5-5
1-0-1/7
01:04.710
5
3 0.0 -
20 روز پیش 5-9-5-4
0-1-0/4
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی
01:04.950
6
3 0.0 -
20 روز پیش ?
2-4-3/1
مسعود ومیلاد پورانجنار مجید خوجملی آرش ایری
01:05.460
7
3 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج احمد تهرانی رضا کریمی رضا کریمی
01:06.750
8
3 0.0 -
146 روز پیش ?-?-?-8-?
0-0-1/5
01:06.890
9
3 0.0 -
61 روز پیش 5-8-?-10
0-0-0/4
مدیحه و خلیل خلیقی امانگلدی خوجملی محمد خوجملی
01:06.920
10
3 0.0 -
20 روز پیش 4-?-?-?
3-1-2/4
01:08.250
11
3 0.0 -
-
0-0-0/0
01:08.920
12
3 0.0 -
27 روز پیش 10-?-3-9-10
2-2-0/6
محمود ومسعود صادقی سید قربان دردی تیرغم عبدالخالق چپرلی
01:09.040
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 46 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 0.0 -
20 روز پیش 3
1-0-1/1
01:01.630
2
3 0.0 -
20 روز پیش 6-8
0-1-0/2
01:03.220
3
4 0.0 -
20 روز پیش 4-10-8
3-2-2/3
01:03.370
4
4 0.0 -
27 روز پیش 7-?-4-10-8
0-0-0/5
01:04.300
5
3 0.0 -
222 روز پیش 5-4-?-7
1-3-1/4
حاج بهروز بهلکه غفور خوجملی محمد خوجملی
01:04.380
6
3 0.0 -
145 روز پیش 10
0-0-0/1
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا فیض الله رجال
01:05.300
7
3 0.0 -
20 روز پیش 8-7-5-7
0-0-0/4
محمد طاها قرنجیک مجید صالح پور مجید صالح پور
01:05.540
8
3 0.0 -
20 روز پیش 7-10-8-8
0-0-0/4
01:05.940
01:06.700
3 0.0 -
-
0-0-0/0
محمد حسین افشاری جمشید روشنی بی نام
3 0.0 -
20 روز پیش 2-4
1-5-3/2
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 48 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز پیش 9-6-6-5-2
6-5-2/10
01:02.090
2
5 0.0 -
13 روز پیش 9-7-?-?-3
2-2-2/12
01:02.650
3
3 0.0 -
146 روز پیش ?-?-2-9-3
3-5-1/8
01:02.980
4
3 0.0 -
138 روز پیش 4-4-3-4-5
3-2-3/8
01:03.300
5
3 0.0 -
56 روز پیش ?-3-9-?-?
3-1-0/12
01:03.670
6
3 0.0 -
56 روز پیش ?-?-?-2-3
2-4-2/12
01:03.990
7
4 0.0 -
20 روز پیش ?-6-?-3-8
4-5-2/14
01:04.420
8
3 0.0 -
138 روز پیش 10-?-5-1-7
0-1-1/7
01:04.590
9
3 0.0 -
20 روز پیش 6-1-7-8
0-0-1/4
01:04.870
10
3 0.0 -
20 روز پیش ?-6-3-7-8
6-0-3/10
01:05.500
11
3 0.0 -
27 روز پیش 1-?-?-?-5
0-1-1/8
01:05.710
12
4 0.0 -
341 روز پیش 8-7-9-12-5
1-0-1/10
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 52 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-5-2/0
01:02.450
01:02.570
3
2 0.0 -
-
2-0-1/0
سیدعماد وعلی میرمحمدعلی رحیم بردی مهرانی یاسر جرجانی
01:03.990
4
2 0.0 -
-
2-1-0/0
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی مهران علایی قوجق
01:05.130
5
2 0.0 -
-
1-2-0/0
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی احمد شیخ دوجی محمد تقدسی زاده
01:05.690
6
2 0.0 -
-
3-2-0/0
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده
01:05.960
7
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مهندس پدرام قربان آچاک احمد پقه
01:06.440
8
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:06.740
9
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:07.780
2 54.0 -
-
2-4-4/0
خسرو دریانی علی خوجملی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هنديکاپ ) (از 4 تا 5) جایزه اول: 13,000,000 ریال جایزه دوم: 5,500,000 ریال جایزه سوم: 3,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 پنج شنبه 1387/02/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 58.0 -
201 روز پیش 6-4-1-5-5
7-8-15/18
00:59.911
2
4 58.0 -
145 روز پیش 2-1-1-7-1
9-16-14/19
00:59.914
3
4 50.0 -
13 روز پیش 3-2-7-?-1
3-2-2/8
01:00.144
4
5 57.0 -
20 روز پیش 1-1-2-3-3
7-5-6/15
01:00.760
5
5 52.0 -
20 روز پیش 9-3-?-1-5
2-2-5/16
01:01.700
6
4 52.0 -
138 روز پیش 3-7-5-7-6
3-10-2/23
محمد امین یاورنیا ومبین حنفی آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:02.050
7
4 50.0 -
20 روز پیش 4-7-2-3-8
6-6-1/25
عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا فیض الله رجال
01:02.120
8
5 52.0 -
20 روز پیش 5-?-2-10-10
1-3-4/5
01:02.700
9
4 50.0 -
20 روز پیش 7-?-?-1-?
4-1-4/26
01:03.730
4 53.0 -
20 روز پیش 3-6-1-1-6
4-1-5/13
تهمینه قربانی بهروز ایری بی نام