جینو 12 ساله مادیان
هریکن
گل ژینوس
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 بیگ سی ن وات سکرت جینو 12 0 0 0 فرهان قولجائی نوری قورچایی
2 روجیک ن کینگ او دسان جینو 9 0 0 0 61 آرشام روان باشگاه درخشش