جینو 12 ساله مادیان
هریکن
گل ژینوس
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 روجیک ن کینگ او دسان جینو 8 1 1 0 12 آرشام روان باشگاه درخشش
2 بیگ سی ن وات سکرت جینو 12 0 1 0 4 فرهان قولجائی نوری قورچایی