جینو 13 ساله مادیان
هریکن
گل ژینوس
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 روجیک ن کینگ او دسان جینو 14 1 2 1 62 الیاس آرتا و سامر غفوری زاده شهرام روان
2 بیگ سی ن وات سکرت جینو 12 0 1 0 فرهان قولجائی نوری قورچایی