کاتاماران 14 ساله مادیان
فیلیکا
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سلنا م سیمولیت کاتاماران 4 0 0 0 0 محمدحسین ساوجی امید جهانیان