آرامه 11 ساله مادیان
سوبیسکی
ثمر
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پراغی ن وات سکرت آرامه 12 1 0 1 10 الله یار دهش الله یار دهش
2 باب جوی ن مربوش آرامه 3 1 0 1 10 محمد ظفریان بهروز ایری
3 استیبل ن پایدار آرامه 2 0 2 0 8 اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی
4 لیدو م پایدار آرامه 1 1 0 0 8 سرهنگ اعظمی ابراهیم بدویزاده