آرامه 11 ساله مادیان
سوبیسکی
ثمر
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پراغی ن وات سکرت آرامه 12 0 0 0 الله یار دهش الله یار دهش
2 استیبل ن پایدار آرامه 2 0 0 0 اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی
3 باب جوی ن مربوش آرامه 3 0 0 0 62 محمد ظفریان بهروز ایری
4 لیدو م پایدار آرامه 2 0 0 0 سرهنگ اعظمی ابراهیم بدویزاده