آرامه 12 ساله مادیان
سوبیسکی
ثمر
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 لیدو م پایدار آرامه 4 2 0 0 78 سرهنگ اعظمی ابراهیم بدویزاده
2 باب جوی ن مربوش آرامه 3 1 0 1 62 محمد ظفریان بهروز ایری
3 پراغی ن وات سکرت آرامه 12 1 0 1 الله یار دهش الله یار دهش
4 استیبل ن پایدار آرامه 2 0 2 0 اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی