آریزونا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پاپوس م مونت سینیور آریزونا 7 0 0 0 روح الله مسعودی عبدالوهاب قربانی
2 بلکی ن مونت سینیور آریزونا 1 0 0 0 جبار کوچکی جمشید روشنی
3 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 8 0 0 0 61 کاکا شیدایی امیر مختومی