آریزونا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 9 1 0 1 10 کاکا شیدایی امیر مختومی
2 پاپوس م مونت سینیور آریزونا 7 0 1 0 4 روح الله مسعودی عبدالوهاب قربانی
3 بلکی ن مونت سینیور آریزونا 1 0 0 0 0 جبار کوچکی جمشید روشنی