نازلرقرق مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 14 0 0 0 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
2 طغیان قرق ن گریکاس نازلرقرق 11 0 0 0 یونس جوهری محمدشریف تاتاری
3 نویدخان ن چکیت نازلرقرق 5 0 0 0 محمدرضا و مرجان نپق غفور خوجملی
4 اسکورپان ن سلتیک سایلنس نازلرقرق 1 0 0 0 عارف زیرکی مصطفی عطایی
5 نازلی قرق م مای جوی نازلرقرق 5 0 0 0 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
6 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 4 0 0 0 حاجی محمدقلی قلیچی مصطفی کریمی
7 دی کانیو ن دولاب نازلرقرق 21 0 0 0 امران ومحشید آق خلیل جاهدی
8 خان جونید ن عالیجناب نازلرقرق 23 0 0 0 رحمت الله آقسلی یعقوب ایری
9 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 2 0 0 0 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده