نازلرقرق مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 9 1 2 2 59 فرهنگ حسینیان غفور خوجملی
2 خان جونید ن عالیجناب نازلرقرق 23 3 4 4 رحمت الله آقسلی یعقوب ایری
3 دی کانیو ن دولاب نازلرقرق 21 1 4 2 امران ومحشید آق خلیل جاهدی
4 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 14 1 0 3 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
5 نویدخان ن چکیت نازلرقرق 5 1 1 1 محمدرضا و مرجان نپق غفور خوجملی
6 طغیان قرق ن گریکاس نازلرقرق 11 1 0 1 یونس جوهری محمدشریف تاتاری
7 نازلی قرق م مای جوی نازلرقرق 5 0 1 0 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
8 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 2 0 1 0 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
9 اسکورپان ن سلتیک سایلنس نازلرقرق 1 0 0 0 عارف زیرکی مصطفی عطایی