ستاره مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 زیباگزل م وات سکرت ستاره 8 1 0 0 8 خلیل عطایی آق اویلی علایی قوجق
2 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 2 0 0 0 0 محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری