آی جهان مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آی مایام م ساسان آی جهان 15 1 3 2 24 مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری
2 مونیک م لهن گرین آی جهان 21 0 2 2 12 طاغن یلمه طواق یلمه
3 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 13 0 1 3 10 محمد امین و سینا ایری بهروز ایری
4 نورجهان م ایلدرم آی جهان 2 0 0 0 0 حاج صالح عبدالمجید کم