نازنین مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آفرودیت م دولاب نازنین 7 0 0 1 2 آی نور مفیدی آنه محمد حاجی زاده
2 جولان م آفتاب نازنین 4 0 0 0 0 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی آنه گلدی اونق
3 فیلواش م دنیا نازنین 2 0 0 0 0 حاج تقی دمیرچی تویلی قربانی
4 عقاب ن متوهج نازنین 5 0 0 0 0 مهرنیا خندان محمد آق ارکاکلی