گلرقرق مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 31 4 3 4 جواد کارگر علیرضا سپهوند
2 آی هان قرق ن گریکاس گلرقرق 10 0 2 2 محمد بصیر قربانقلی حکیم بردی اندروا
3 سمیربابا ن دنیا گلرقرق 3 0 0 1 مهدی دولت خواه حسن محمد قلرعطا
4 فورمای هارت ن بد ازآی وانابی گلرقرق 1 0 0 0 نورمحمد وحاجی محمد یگان محمدی ابراهیم بدویزاده
5 یاپراک ن اسپشیال باند گلرقرق 2 0 0 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده
6 میناقرق م تکتاز گلرقرق 6 0 0 0 قره قربان قلیچی حکیم بردی اندروا