هدیه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کولاک ن خوش سقر 2 هدیه 9 3 1 1 کاکا افشین یوسف دهش
2 کوه نور ن سرآمد هدیه 23 2 2 3 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد
3 آی پاره م خوش سقر 2 هدیه 12 2 1 3 دامپزشکی انبارلوم یلمه اراز زارعی کسلخه
4 سلنا م ارنبت 2 هدیه 3 2 1 0 مرحوم مرتضی گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد
5 گوگ نژاد ن گل آهو هدیه 5 2 1 0 ارازگلدی گوگ نژاد رجب قلیچ گوگ نژاد
6 لاله ناز م بامبوس هدیه 12 0 4 1 کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت
7 یاسمین م سمند هدیه 3 0 1 1 فرامرز شادمانی یعقوب چپرلی
8 ببرگلستان م گل آهو هدیه 2 0 0 2 یوسف گوگ نژاد خوجه حاجی گوگ نژاد
9 یوزدلفین ن سلتیک سایلنس هدیه 1 0 0 1 محمدرضا نصیری محمدرضا نصیری زارچ
10 یوزکیان ن رومن آرت هدیه 1 0 0 0 مهدی بختیاری علی غمخوار