دلدل2 نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 6 0 6 0 2.06 % 18
1394 6 1 5 0 1.19 % 19
1393 6 2 4 0 0.89 % 28
1392 3 2 1 0 0.41 % 55
1391 1 1 0 0 0.16 % 84
1382 1 1 0 0 0.17 % 70
مجموع 23 7 16 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 هیول خان ن دلدل2 شاه صنم 1 0 0 0 کریم پیری عبدالرحمان حرک عطا
2 آی ترک م دلدل2 ملکه 1 0 0 0 متین حاجی قوجق محمود مکرری
3 کمپانی م دلدل2 بهاراگل 7 0 0 0 قربان قلیچ و عبدالحکیم سوقی عبدالمطلب سوقی
4 گل تای2 م دلدل2 ماهم جان 5 0 0 0 آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد
5 ترنج ن دلدل2 آلتن داغ 8 0 0 0 اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد
6 مله کیک م دلدل2 زیبا 5 0 0 0 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد
7 لوئی طویهی ن دلدل2 شهلا حسینی 3 0 0 0 محمد لویمی جواد دغاغله
8 شاهو ن دلدل2 آی پارا 13 0 0 0 72 وحید شامبیاتی امید جرجانی
9 آلرمن2 ن دلدل2 گل ماهان صوفی 1 0 0 0 شرکت پرورش اسب ترکمن رشید علایی
10 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 7 0 0 0 94 فرهاد ماهری امان بردی گوگ
11 الماس سیاه م دلدل2 قره بلوت حبیب ایشان 1 0 0 0 سید مهدی حقگو احمد ایری
12 مرگن صحرا ن دلدل2 مارال 0 0 0 0 یوسف دهش یوسف دهش
13 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 5 0 0 0 61 حاج حسن و هانیه جرجانی عبدالرحمن اروکلی
14 الماس م دلدل2 پریشاد 6 0 0 0 75 ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
15 تی روژ م دلدل2 آی پارا 3 0 0 0 متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد
16 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 3 0 0 0 66 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار
17 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 2 0 0 0 گونای و سونای عرازی نادر علایی قوجق
18 گلچین حبیب ایشان م دلدل2 یانباش حبیب ایشان 1 0 0 0 نعمت الله و ابراهیم خلیقی سید احمد ایری
19 سوگل آرشیدا م دلدل2 آی تای نظر 2 0 0 0 ارازقلی خوجم و نادر نوری یعقوب چپرلی
20 گلرخ نیر م دلدل2 ماهرخ 3 1 0 0 0 علی و آریا حسنی مراد تاجی زاده
21 بارش2 م دلدل2 باروت 2 0 0 0 امان یامپی عبدالعزیز گوگ نژاد
22 جواهر میر م دلدل2 پریشاد 1 0 0 0 نادر و منصور میر یعقوب چپرلی
23 سارینا خرقان م دلدل2 سمندر 1 0 0 0 مهدی رحیمی یعقوب چپرلی