عرب گل مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 باریت ن طاغن عرب گل 17 1 3 0 مهندس ضیایی خان محمد چپرلی