آق مایه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 مایه اسکندر م مهزاد آق مایه 29 3 3 3 حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد
2 آوچی ن تکه آق مایه 7 4 1 1 یاسمن و آیسا صفریان ادریس قلیچی
3 خان ایمر ن ارنبت 2 آق مایه 5 1 2 2 حاج محمد اسکندری یوسف گوگ نژاد
4 سیتا م مهزاد آق مایه 6 1 1 1 هادی علیدادیان نظرمحمد گوگ نژاد
5 ایل امان ن سمند آق مایه 8 0 2 2 قادیر شاه قلی مجید احمد اوغلی
6 یادگارآق مایه م راک ست آق مایه 6 0 0 0 محمد علاقی اویس رنجبر