اسکارلت مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آف م دولاب اسکارلت 2 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق
2 کارولینا م سوبیسکی اسکارلت 9 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز ملا احمد تراج
3 دلشادگل م آگوگ اسکارلت 15 0 0 0 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی
4 کاتلین م دولاب اسکارلت 17 0 0 0 اسکندر پور قاز بهمن اونق
5 کاریس تاز ن کارملایت اسکارلت 1 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز نورمحمد اونق
6 اسپرینترهورس م تکتاز اسکارلت 7 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
7 ایپک م المرام اسکارلت 5 0 0 0 40 سام اسکندری جمشید روشنی