اسکارلت مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ایپک م المرام اسکارلت 5 0 0 1 52 سام اسکندری جمشید روشنی
2 کاتلین م دولاب اسکارلت 17 3 0 3 اسکندر پور قاز بهمن اونق
3 دلشادگل م آگوگ اسکارلت 15 1 3 4 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی
4 کارولینا م سوبیسکی اسکارلت 9 2 1 1 عبدالرحیم پورقاز ملا احمد تراج
5 آف م دولاب اسکارلت 2 2 0 0 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق
6 اسپرینترهورس م تکتاز اسکارلت 7 0 1 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
7 کاریس تاز ن کارملایت اسکارلت 1 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز نورمحمد اونق