گلبرگ مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 رومانسکی م سوبیسکی گلبرگ 18 1 2 4 حاجی قوجق میرابی اراز قربان اونق
2 گل پسر1 ن تکتاز گلبرگ 9 1 1 2 حاج داود توسلی آنه محمد حاجی زاده
3 مونا م آرمون گلبرگ 19 0 1 2 عبدالقادر قورچائی نوریقدی یلقی
4 گلسار م لنسکوی گلبرگ 2 0 1 0 سوگل افشاری شهرام روان
5 عالمگیر ن عالیجناب گلبرگ 2 0 0 1 محمد حسین افشاری مسعود پورمانیان
6 سورینام م آپولو گلبرگ 2 0 0 0 دکتر پوریا نیک نیایی ارازمحمد غفوری