کاراسیدا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 لاکسیدا م لاکتون کاراسیدا 23 1 3 3 مرحوم قره جه غراوی نورمحمد اونق
2 پارمیداز م آگوگ کاراسیدا 7 0 2 0 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق