هیدروژن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 14 3 2 4 40 علی شعبانی جمشید مختومی
2 ثمین م بشارت هیدروژن 6 0 0 3 6 علیرضا شعبانی حمید روشنی