بلموندیزد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 شالیز م دولاب بلموندیزد 8 0 0 0 آرمان پقه و همراه صداقت مجید ایری
2 رولنس م دولاب بلموندیزد 6 0 0 0 حمید مجتهدزاده نورمحمد اونق
3 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 10 0 0 0 63 حکیم ارازلی و جلال شریفی آشجان قزل