ثمر مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 4 1 1 85 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
2 کاپوچینو ن المرام ثمر 8 0 1 0 51 باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار
3 سامر م سیهلی ثمر 21 4 4 6 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی
4 اسپیریت ن المرام ثمر 27 4 2 3 مهدی عمارتی آنه محمد حاجی زاده
5 هانتر ن گریکاس ثمر 15 1 4 1 مجتبی زواره اکبر گل محمدلو
6 آرامه م سوبیسکی ثمر 14 1 2 2 سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم
7 فلیپس م دولاب ثمر 2 0 0 1 مهدی شگفتی مجید ایری
8 اکسلنس م مناضل ثمر 2 0 0 0 مهدی شگفتی حمید روشنی