ثمر مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 اکسلنس م مناضل ثمر 2 0 0 0 مهدی شگفتی حمید روشنی
2 آرامه م سوبیسکی ثمر 14 0 0 0 سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم
3 هانتر ن گریکاس ثمر 15 0 0 0 مجتبی زواره اکبر گل محمدلو
4 اسپیریت ن المرام ثمر 27 0 0 0 مهدی عمارتی آنه محمد حاجی زاده
5 سامر م سیهلی ثمر 21 0 0 0 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی
6 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 0 0 0 85 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
7 فلیپس م دولاب ثمر 2 0 0 0 مهدی شگفتی مجید ایری
8 کاپوچینو ن المرام ثمر 8 0 0 0 51 باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار