ثمر مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سامر م سیهلی ثمر 21 4 4 6 60 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی
2 اسپیریت ن المرام ثمر 27 4 2 3 46 مهدی عمارتی آنه محمد حاجی زاده
3 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 4 1 1 38 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
4 هانتر ن گریکاس ثمر 15 1 4 1 26 مجتبی زواره اکبر گل محمدلو
5 آرامه م سوبیسکی ثمر 14 1 2 2 20 سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم
6 کاپوچینو ن المرام ثمر 8 0 1 0 4 باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار
7 فلیپس م دولاب ثمر 2 0 0 1 2 مهدی شگفتی مجید ایری
8 اکسلنس م مناضل ثمر 2 0 0 0 0 مهدی شگفتی حمید روشنی