دبورا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ثانیه م لهن گرین دبورا 18 0 0 0 کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت
2 کاستینو ن آگوگ دبورا 9 0 0 0 56 حمید تیرغم حمید تیرغم
3 رها ن تکتاز دبورا 4 0 0 0 نورگلدی پرویز عبدالمجید ساده
4 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 8 0 0 0 55 مرحوم حاج محمد عظیم رضوانی رمضان آچاک