دل آهو مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آتابیگ ن طاغن دل آهو 13 6 2 3 62 جلیل و کامران باستان امید ایری
2 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 10 3 4 1 42 خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد
3 امپراطوردریا ن تکه دل آهو 7 3 0 0 24 وانیا مهرپرور بهنام تاجی زاده
4 فلامک م البای دل آهو 3 2 0 0 16 دکترحاج رضاوعلی پورفخاران نوریقدی یلقی
5 ماه صنم م سمند دل آهو 1 0 1 0 4 حاجی دگش باستان عبدالخالق ایری