منتیا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آدام ن هکتور منتیا 17 3 1 1 30 هادی بختیاری ابوالفضل یوسفی
2 آپامه م رشاد منتیا 10 2 2 0 24 فرناز خراسانی امیر جعفرپور
3 تاوانتیا م تاواش منتیا 14 1 0 3 14 باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا