گل آیناز مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شهبد ن آدیداس گل آیناز 15 2 1 3 26 حاج تمنی - تاشلی خیرخواه سبحان پقه
2 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 5 1 0 0 8 احمد گرگانی نیا عبدالله قلرعطا